MIO 3.0 - Mer innovation i offentlig sektor

Händer som håller i pusselbitar.

Hur kan offentliga sektorns organisationer konkret arbeta med innovationer? I det här projektet studerar vi vad som händer när kommuner som redan har utvecklat en ny lösning, pilottestar den och sedan inför det som testats på bred front i flera verksamheter.

Organisationer i den offentliga sektorn förväntas idag arbeta med innovationer för att dels höja effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet, dels bidra till att hantera sektorns ökade utmaningar. Men hur kan den offentliga sektorns organisationer konkret arbeta med innovationer? Hur kan ett sådant arbete organiseras och ledas, och hur kan nya arbetssätt och lösningar nyttiggöras i verksamheten?

Vi har under flera år forskat om hur kommuner arbetar med innovation, och fokuserat vilka organisatoriska förutsättningar som är viktiga för att öka innovationsförmågan. I det här projektet studerar vi särskilt vad som händer när kommuner som redan utvecklat en ny lösning, pilottestar den och sedan inför det som testats på bred front i flera verksamheter.

Vårt aktuella projekt heter Ökad kommunal innovationsförmåga hela vägen till nyttiggörande (MIO 3.0). Det pågår 2020-2022, med finansiering från VINNOVA. Projektet har en interaktiv design, där vi samverkar med två kommuner. Vi följer deras innovationsarbete genom intervjuer och mötesobservationer där olika kommundeltagare med olika roller, funktioner eller professioner deltar i innovationsarbetet. Vi återkopplar resultaten från studierna till deltagarna, samtalar och analyserar tillsammans och får på så sätt mer fördjupade svar på våra forskningsfrågor.

Kontakt

Relaterad information

Organisation