Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv

Man och kvinna vid maskin

Arbete och arbetsliv är en stor del av de flesta människors vardag. I vår forskning fokuserar vi på många olika faktorer som bidrar till ett hållbart arbete och arbetsliv. Forskningen är koncentrerad kring frågor om arbetsförhållanden, lärande, kompetensutveckling, innovation, ledarskap, jämställdhet, genus och hälsa. Arbetsmarknad och arbetslivspolitiska frågor står också i fokus. 

Att lära och kompetensutvecklas i arbetslivet kan ske på olika sätt. För att ta reda på hur det sker fokuserar vi bland annat på vad som lärs i form av kunskap och kompetens och även på vilket sätt lärandet sker. Hur leds och organiseras arbetsplatslärandet och hur ser relationerna ut mellan formellt och informellt lärande och mellan individuellt och organisatoriskt lärande? Även chefers arbete, ledarskap och hälsa är områden vi fokuserar på. Men även betydelsen av genus och jämställdhet för att kunna skapa goda villkor för alla i arbetslivet.

En ökad grad av digitalisering i arbetslivet aktualiserar också viktiga frågor som vilka (nya) kompetenser behöver arbetstagare och chefer? Hur hanterar individer och organisationer etiska dilemman och andra utmaningar som uppstår i och genom ett digitaliserat arbetsliv.

Vi forskar också om förändrings- och utvecklingsprocesser och innovationer. Vi behandlar frågor om bl a utvecklingsstrategier, organisations- och arbetsformer som nätverk och partnerskap för organisering av innovationer och systempåverkan samt hur hållbarhet skapas i förändrings- och utvecklingsarbeten. När förändrings- och utvecklingsprocesser följs använder vi en s k interaktiv forskningsansats som baseras på arbetsplatsnära och gemensamt kunskapande tillsammans med de arbetsplatser och organisationer som studeras.

Hur arbetsförhållanden och hälsa är relaterade, samt välfärdsfrågor är något vi forskar om också. Där studerar vi bl a arbetsmiljöns betydelse för hälsa, betydelsen av normer, normalitetsföreställningar och makt i relationerna mellan institutioner, organisationer och professionella aktörer å ena sidan och brukare, patienter och vårdtagare å den andra. Dessutom studerar vi sjukskrivnas interaktion och kommunikation med olika rehabiliteringsaktörer.

Vår forskning som fokuserar på arbetsmarknads- och arbetslivspolitik studeras bl a föreställningar, normer, social exkludering, utanförskap och åtgärder för att nå arbetsmarknaden. Men även övergången mellan utbildning och arbetsliv, och yrkesutbildning fokuseras.

Forskning

Nya publikationer

2023

Kontakt

Relaterade forskare

Organisation