Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv

Man och kvinna vid maskin

Arbete och arbetsliv är en stor del av de flesta människors vardag. I vår forskning fokuserar vi på många olika faktorer som bidrar till ett hållbart arbete och arbetsliv. Forskningen är koncentrerad kring frågor om arbetsförhållanden, lärande, kompetensutveckling, innovation, ledarskap, jämställdhet, genus och hälsa. Arbetsmarknad och arbetslivspolitiska frågor står också i fokus. 

Att lära och kompetensutvecklas i arbetslivet kan ske på olika sätt. För att ta reda på hur det sker fokuserar vi bland annat på vad som lärs i form av kunskap och kompetens och även på vilket sätt lärandet sker. Hur leds och organiseras arbetsplatslärandet och hur ser relationerna ut mellan formellt och informellt lärande och mellan individuellt och organisatoriskt lärande? Även chefers arbete, ledarskap och hälsa är områden vi fokuserar på. Men även betydelsen av genus och jämställdhet för att kunna skapa goda villkor för alla i arbetslivet.

En ökad grad av digitalisering i arbetslivet aktualiserar också viktiga frågor som vilka (nya) kompetenser behöver arbetstagare och chefer? Hur hanterar individer och organisationer etiska dilemman och andra utmaningar som uppstår i och genom ett digitaliserat arbetsliv.

Vi forskar också om förändrings- och utvecklingsprocesser och innovationer. Vi behandlar frågor om bl a utvecklingsstrategier, organisations- och arbetsformer som nätverk och partnerskap för organisering av innovationer och systempåverkan samt hur hållbarhet skapas i förändrings- och utvecklingsarbeten. När förändrings- och utvecklingsprocesser följs använder vi en s k interaktiv forskningsansats som baseras på arbetsplatsnära och gemensamt kunskapande tillsammans med de arbetsplatser och organisationer som studeras.

Hur arbetsförhållanden och hälsa är relaterade, samt välfärdsfrågor är något vi forskar om också. Där studerar vi bl a arbetsmiljöns betydelse för hälsa, betydelsen av normer, normalitetsföreställningar och makt i relationerna mellan institutioner, organisationer och professionella aktörer å ena sidan och brukare, patienter och vårdtagare å den andra. Dessutom studerar vi sjukskrivnas interaktion och kommunikation med olika rehabiliteringsaktörer.

Vår forskning som fokuserar på arbetsmarknads- och arbetslivspolitik studeras bl a föreställningar, normer, social exkludering, utanförskap och åtgärder för att nå arbetsmarknaden. Men även övergången mellan utbildning och arbetsliv, och yrkesutbildning fokuseras.

Forskning

Man i kostym går i en skog.

GROWL: Grön omställning i arbetslivet

För att nå klimatmålen behöver arbetslivet ställa om. Detta forskningsprogram fokuserar på människorna, organisationerna och politiken runt grön omställning inom industri och skogsnäring.

En sjuksköterskestudent tränar på att ta ett prov på en patientdocka.

Nya innovativa former för kompetensförsörjning inom offentlig sektor – exemplet Magnetmodellen

Magnetmodellen kan beskrivas som en managementidé för att råda bot på personalbrist där tanken är att ett sjukhus likt en "magnet" kan dra till sig, dvs. attrahera, rekrytera och sedan behålla personal även vid arbetskraftsbrist.

En sjuksköteskestudent tar ett prov på en patient.

Nya former för verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård

Den verksamhetsförlagda utbildningen är en central arena för lärande och professionsutveckling inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Flera utmaningar kan identifieras där VFU och framtidens hälso- och sjukvård behöver mötas.

Äldre kvinna sitter ensam i sitt kök, Hon tittar ut genom fönstret och håller en mobiltelefon i sin hand.

Covid19 och stödsamtal med äldre

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personer i stödsamtal med volontärer hanterar praktiska, emotionella och existentiella aspekter av utbrottet av Covid19 i Sverige och vilken hjälp de ges för att hantera social isolering.

En robot som håller en handduk åt en äldre man.

Robotar i arbetslivet

I två forskningsprojekt undersöker vi hur relationer mellan människor och robotar görs meningsfulla och vilken betydelse det får för vårdpersonalens arbetsliv och arbetsmiljö.

Figurer i trä och i olika färger

En inkluderande arbetsmarknad?

Ökade krav i arbetslivet har resulterat i att allt fler människor har hamnat utanför den reguljära arbetsmarknaden. Detta forskningsprojekt undersöker Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande med funktionshinder.

Hybridmöte.

Ledarskap i hybridarbete

En större del av arbetet kommer troligtvis ske helt eller delvis på distans med stöd av digitala verktyg. I projektet studeras de utmaningar hybridarbete skapar för ledarskap i relation till medarbetares välbefinnande och arbetsprestationer.

Kvinna arbetar med modern teknologi inom industrin.

Kompetens som är viktig för arbetare i Industri 5.0 – ett ekosystem för kompetensomställning (SKILL-UP)

Vilken framtida kompetens krävs för visionen om en femte industriell revolution, Industri 5.0?

Äldre man med VR-glasögon.

Teknik och emotioner i äldreomsorgen

Digitala arbetsredskap kan underlätta omsorgsarbetet för vårdgivare men också utmana traditionella omsorgsideal. Detta projekt undersöker hur vårdgivare hanterar sina känslor när de använder digital teknik i relation till omsorgstagare.

Nya publikationer

2024

Marcus Persson, Elin Thunman, Clara Iversen, David Redmalm (2024) Robotic misinformation in dementia care: Emotions as sense-making resources in residents' encounters with robot animals Frontiers in Sociology, Vol. 9 Vidare till DOI
Anna Fogelberg Eriksson, Agneta Halvarsson Lundkvist (2024) Att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg: Uppföljning av användning av statsbidrag
Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm, Christian Ståhl, Mattias Hellgren (2024) Occupational health and safety management: managers' organizational conditions and effect on employee well-being International Journal of Workplace Health Management Vidare till DOI
Andreas Wallo, Daniel Lundqvist, Alan Coetzer (2024) Learning-Oriented Leadership in Organizations: An Integrative Review of Qualitative Studies Human Resource Development Review Vidare till DOI
Nina Thorny Stefansdottir, Jeanette Wassar Kirk, Line Vestergaard, Dicte Bjarup Thogersen, Ida Seing, Karsten Vrangbaek, Ove Andersen, Per Nilsen, Tine Tjornhoj-Thomsen, Elin Karlsson (2024) Young adults' perceptions of information on social distancing measures and everyday life during the COVID-19 pandemic in Denmark and Sweden: an interview study International Journal of Adolescence and Youth, Vol. 29, Artikel 2312860 Vidare till DOI
Elin Karlsson, Mattias Hellgren, Jan Sandqvist, Ida Seing, Christian Ståhl (2024) Social Insurance Literacy Among the Sick-listed-A Study of Clients' Comprehension and Self-Rated System Comprehensibility of the Sickness Insurance System Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI
Alan Coetzer, Andreas Wallo (2024) Owner-Managers and Environments of Learning in SMEs Reframing HRM in SMEs: Challenges and Dynamics, s. 77-101 Vidare till DOI
Helene Degerman, Andreas Wallo (2024) Conceptualising learning from resilient performance: A scoping literature review Applied Ergonomics, Vol. 115, Artikel 104165 Vidare till DOI

2023

Christian Ståhl, Marcus Persson (2023) Klimatfrågan är sociologisk Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 215-217 Vidare till DOI
Daniel Persson-Thunqvist, Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundqvist (2023) The Role of VET in a Green Transition of Industry: A literature review International Journal for Research in Vocational Education and Training, Vol. 10, s. 361-382 Vidare till DOI
Jason Martin, Andreas Wallo, Ida Gremyr, Malin Wiger, Ewa Braf, Ulf Melin, Mattias Elg (2023) Närhet på distans: En guide för ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt
Marcus Persson, Lisa Ferm, David Redmalm, Clara Iversen (2023) Working with Robotic Animals in Dementia Care: The Significance of Caregivers' Competences Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 13, s. 49-69 Vidare till DOI
Christian Ståhl, Jurgen De Wispelaere, Ellen MacEachen (2023) The work disability trap: manifestations, causes and consequences of a policy paradox Disability and Rehabilitation, Vol. 45, s. 1916-1922 Vidare till DOI
Linda Lidman (2023) The Gap Between the Rhetorical Why and the Practical What and How of Public Sector Innovation International Journal of Public Administration Vidare till DOI
Maria Gustavsson, Agneta Halvarsson Lundkvist (2023) Stakeholders' learning and transformative action when developing a collaboration platform to provide welfare services Studies in Continuing Education Vidare till DOI
Marcus Persson, Christian Ståhl (2023) Sociologisk Forskning ger ut sin 60:e årgång! Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 121-123 Vidare till DOI
Martina Berglund, Ulrika Harlin, Mattias Elg, Andreas Wallo (2023) Scaling up and scaling down: Improvisational handling of critical work practices during the COVID-19 pandemic Management Learning, Artikel 135050762211379 Vidare till DOI
Christian Ståhl (2023) Samhällskontrakt
Viktor Vesterberg, Magnus Dahlstedt (2023) Rätten till arbete för utsatta EU-medborgare i Sverige De sociala rättigheternas politik, s. 155-170
Thomas Kallemose, Jeanette Wassar Kirk, Elin Karlsson, Ida Seing, Nina Thórný Stefánsdóttir, Karsten Vrangbæk, Ove Andersen, Per Nilsen (2023) Political trust in the handling of the COVID-19 pandemic: a survey in Denmark and Sweden BMC Global and Public Health, Vol. 1 Vidare till DOI

Kontakt

Relaterade forskare

Organisation