Innovation, ledarskap och jämställdhet

Arbetslivet står i fokus för min forskning: Hur tar man vara på medarbetares idéer på arbetsplatsen? Vad gör chefer på jobbet och hur praktiserar de ledarskap? Vilken betydelse har genus och jämställdhet i organisationer?

Innovation i offentlig sektor

Hur kan organisationer inom offentlig sektor bli mer innovativa och stödja medarbetardrivna innovationer? Min pågående forskning handlar bland annat om att synliggöra det organisatoriska sammanhanget (t ex organisationskultur och -struktur), eftersom det är avgörande för om medarbetarnas idéer kan komma till nytta. I det pågående MIO-projektet fokuserar vi på organisatoriska förutsättningar för kommuners innovationsarbete och hur detta kan stödjas och utvecklas. Två kommuners arbete följs genom en interaktiv forskningsansats. Det innebär ett samarbete mellan kommunalanställda som jobbar med innovationsfrågorna, och oss forskare. Forskarnas roll är att följa utvecklingsprocesserna och i dialog ge återkoppling och kunskapsstöd. Den interaktiva ansatsen är viktig för att kunna sprida forskningsbaserad kunskap på fler sätt än via traditionell vetenskaplig publicering.  

Chefers arbete och ledarskap 

Chefers arbete och ledarskap i olika organisatoriska sammanhang är något som jag ägnat mig åt både i undervisning och forskning i snart ett par decennier. Ledarskap är ett tema som alltid tycks väcka mycket intresse – men ändå är det svårfångat både i forskning och praktik. För att studera chefers arbete och ledarskap har jag använt både intervjuer och deltagande observationer både i privat och offentlig sektor. I flera studier har jag analyserat ledarskap ur ett genusperspektiv och upptäckt hur många, ibland dolda, antaganden det finns om kön i anslutning till ledarskap.

Jämställdhet i arbetslivet

Jämställdhetsarbete kan förstås som ett slags förändringsarbete i organisationer. Genom att använda genusteori i kombination med teorier om organisationsförändringar kan vi vidga förståelsen av hur jämställdhetsarbete som process och utfall kan tolkas. Mitt senaste projekt om jämställdhet i arbetslivet handlar om arbetsvärdering och lönekartläggning som verktyg för att åstadkomma jämställda löner.

Undervisning

Publikationer

2018

Daniel Lundqvist, Anna Fogelberg Eriksson, Kerstin Ekberg

Managers social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work

Ingår i Work

Artikel i tidskrift

2017

Johanna Nählinder, Anna Fogelberg Eriksson

The MIO Model: A Guide for Innovation Support in Public Sector Organisations

Ingår i Scandinavian Journal of Public Administration

Artikel i tidskrift

Johanna Nählinder, Anna Fogelberg Eriksson

Innovationer. Inte ett mål i sig

Ingår i , Kommunal ekonomi

Artikel i tidskrift

Anna Fogelberg Eriksson, Minna Salminen-Karlsson

What is work of equal value?: Job evaluation systems as tools to achieve gender equal pay.

Konferensbidrag

Johanna Nählinder, Anna Fogelberg Eriksson, Monica Nyström

Learning together as professionals or just playing different games?

Konferensbidrag

CV 

Docent pedagogik, 2017
Föreståndare, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, LiU, 2009-2011
Universitetslektor, IBL, LiU, 2005-
Filosofie doktorsexamen, Pedagogik, LiU, 2005

Forskningsnätverk 

HELIX VINN Excellence Centre 

Arbete och arbetsliv


Medarbetare

Forskning