Misstänkt infektion hos sköra äldre

Kan ny teknik som involverar äldre och deras anhöriga leda till tidig upptäckt av infektion och minska antalet vårddagar på sjukhus?

Att upptäcka infektion hos sköra äldre är ett välkänt problem då många inte har typiska tecken eller symtom på infektionssjukdom. I stället verkar det vara ospecifika tecken såsom förändringar i beteende, försämrad aptit, förvirring mm som föregår mer klassiska symtom som feber, hosta eller smärta. Undersköterskor inom äldrevården eller nära anhöriga är de som oftast upptäcker att den äldre inte är sig lik eller verkar sjuk. 

Utifrån undersköterskors observationer av ospecifika tecken och symtom har vi arbetat fram ett instrument (early detection of infection scale, EDIS) som har testats på en population med sköra äldre. Det visade sig att EDIS hade potential att kunna upptäcka infektion i tidigt skede. EDIS testas nu ytterligare på sköra äldre för att avgöra hur sensitivt det är och om några förändringar i instrumentet bör göras.

Vi fann också att undersköterskor inte kände sig delaktiga i det team med sjuksköterskor och distriktsläkare som fattade beslut om att undersöka den äldre närmare och därför ibland valde att inte rapportera sina observationer alls. Med de resultaten vill vi i delstudie 1: utveckla och testa användbarheten av en EDIS-applikation till mobiltelefon eller surfplatta som skulle kunna underlätta rapporteringen av dessa ospecifika tecken och symtom mellan de professioner som arbetar nära den sköra äldre.

Vi vill också med EDIS-applikationen göra det möjligt för den äldre själv eller anhöriga att rapportera förändringar som bör uppmärksammas. När EDIS-applikationen är framtagen och testad vill vi i delstudie 2: undersöka om det interprofessionella samarbetet påverkas av att EDIS-applikationen används och i vilken mån äldre och deras anhöriga görs delaktiga i vården.

I delstudie 3: vill vi undersöka om användningen av EDIS-applikationen gör att infektioner upptäcks tidigare och minskar inläggning på sjukhus, dödlighet, behandling med antibiotika och bibehållen ADL-funktion (aktiviteter i dagliga livet).

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation