Fotografi av Pia Tingström

Pia Tingström

Biträdande professor, Avdelningschef, Enhetschef

Min forskning handlar om pedagogiska processer i vården. Det berör både patienters och anhörigas lärande men även professionella och studenters lärande. Omvårdnad av sköra äldre är ett annat forskningsområde jag är engagerad i.

Presentation

Min forskning har två spår; Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården samt omvårdnad av sköra äldre.

Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården

Interprofessionella team i praktiken

Forskningen inom detta område handlar om att studera hur pedagogiska processer ser ut, hur de iscensätts och vilka effekter pedagogiska interventioner har. Hur processerna ser ut och hur de iscensätts studeras just nu via ett VR-projekt: Interprofessionellt lärande i praktiken (se mer information nedan). I det här projektet är interprofessionellt lärande i studentteam i fokus. Vi vill veta hur arrangemangen möjliggör teambildning och hur patienten involveras i studenternas team. Praktikteori används som utgångspunkt för forskningen. 

COR-PRIM-studien

Problem-baserat lärande (PBL) efter en händelse av kranskärlssjukdom. En randomiserad studie som avser att utvärdera om PBL har effekter på föreställningar om levnadsvanor, empowerment och egenkraft (self-efficacy) att hantera egenvård 1 år efter hjärthändelsen. Huvudstudien startade hösten 2011 och hösten 2014 hade 158 patienter inkluderats i studien. Uppföljningar 1-3- och 5 år efter inklusionen pågår.

Omvårdnad av sköra äldre

Tidig upptäckt av infektion hos sköra äldre

Projektet handlar om hur personal inom vården tidigt kan upptäcka infektioner hos sköra äldre.  Huvudfokus är hur kunskaper i olika personalgrupper kan tas tillvara och kommuniceras. Ett bedömningsinstrument, Early detection of infection scale (EDIS) baserat på icke-specifika tecken och symtom har arbetats fram och testats. Det här projektet är ett samarbetsprojekt med forskare från University of Surrey, England. 

 

Om mig

CV

  • Leg. sjuksköterska 1984
  • Medicine doktor 2005
  • Docent i medicinsk pedagogik 

Uppdrag

  • Biträdande programansvarig för Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/
    logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap
  • Ansvarig lärare för KUA (kliniska undervisningsavdelning)

Aktuell forskning

  • Problembaserat lärande för patienter med hjärt-kärlsjukdom inom primärvården
  • Upptäcka infektioner tidigt hos sköra äldre genom förbättrad professionell kommunikation
  • Interprofessionella studentteam i vården

Publikationer

2022

2021

2020

Forskning

Utbildning

Masterprogram i Arbetsterapi/ Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap

Som biträdande programansvarig deltar jag i genomförande och utveckling av programmet. Jag är kursansvarig för två kurser i vetenskaplig forskningsmetodik samt olika kurser i ämnet omvårdnad.

Ansvarig lärare för KUA

På medicinska fakulteten har vi sedan över 20 år tillbaka tillsammans med Region Östergötland arrangerat VFU på Kliniska Undervisningsavdelningar (KUA). På KUA får studentteam under två-veckorsperioder i slutet av sin utbildning, träna och utveckla interprofessionell kompetens. Studenterna kommer från de grundutbildningar vi har och får samarbeta för att tillgodose patientens behov av vård. Jag ansvarar för studenternas placering samt fortbildning av alla handledare på de fyra KUA-avdelningarna vi samarbetar med. 

Organisation

Nyheter