Nätverksanalys

Ikoner på sociala medier

Utvecklar och tillämpar nya metoder för att undersöka uppkomsten av sociala band, samt hur sociala nätverk påverkar segregation, ojämlikhet, polarisering och social förändring.

Sociala nätverksmodeller används för att beskriva hur individer eller andra sociala aktörer interagerar och påverkar varandra — vem är vän med vem, vilka företag samarbetar, vilka är studiekamrater o.s.v. Inom samtida nätverksforskning studeras huvudsakligen små till medelstora sociala nätverk, medan vi på IAS specialiserar oss på att analysera stora sociala system. I synnerhet fokuserar vi på länken mellan mikro och makro och vi analyserar hur komplexa nätverksstrukturer på mikronivån generar olika typer av makroutfall.
Att studera mikro-makro fenomen i stor skala är en metodologisk utmaning och därför syftar vår forskning även till att utveckla nya statistiska metoder. Eftersom nätverksanalysen är fokuserad på aktörernas beroende av varandra kan inte antagandet om oberoende observationer, som ligger till grund för mycket av traditionell statistik, upprätthållas. Statistiska nätverksmodeller kräver andra typer av metoder än de traditionella.

Vår nätverksinriktade forskning fokuserar bl.a. på arbets- och bostadsmarknadsrörlighet. I den forskningen använder vi oss av omfattande nationella registerdata för att studera hur ojämlikhet och segregationsmönster genereras. I andra nätverksrelaterade projekt fokuserar vi på online-miljöer, till exempel hur olika fora på nätet bidrar till skapandet av s.k. ekokammare och påverkar individers verklighetsföreställningar och attityder.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet (VR), Riksbankens Jubileumsfond och Europeiska Forskningsrådet (ERC).

Forskare

Läs mer om IAS