Program Energisystem

Teknik och människa i samspel

Program Energisystem bildades 1997 som ett nationellt forskningsprogram och forskarskola med antagningar av doktorander ungefär vartannat år. Den sista antagningen var 2010 och den sista doktoranden som disputerade gjorde detta 2017.

Program Energisystem var mycket framgångsrikt med hög forskningskvalitet, breda kontakter med samhället och mycket god examination. I programmet utvecklades tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning kontinuerligt i samarbete mellan doktorander och seniora forskare. Forskningsresultat nyttiggjordes genom breda kontakter med samhället och framförallt genom de som examinerats.

Forskningsprojekten i Program Energisystem bedrevs i samarbete med aktörer i byggnadssektorn, med industri- och energiföretag och med kommuner och regioner. Program Energisystem finansierades vid starten 1997 av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Energimyndigheten var huvudfinansiär från antagningen 2001 till och med den sista antagningen 2010. Linköpings universitet bidrog ekonomiskt till programledningsfunktionen. Andra forskningsfinansiärer, näringsliv, kommuner och organisationer lämnade viktiga bidrag.

I programmet samarbetade fem forskningsavdelningar vid fyra universitet och högskolor. Dessa är Linköpings universitet, Uppsala universitet, KTH och Chalmers. Det grundläggande målet var att utveckla mångsidig kunskap som gynnar skapandet av uthålliga och effektiva energisystem.

Forskningen inom Program Energisystem var organiserad i konsortier. Dessa behandlade energisystem med tre olika fokus:

  • Industriella energisystem
  • Lokala och regionala energisystem
  • Byggnader i energisystem.

Varje konsortium består av forskare och doktorander från minst två olika forskningsavdelningar för att stimulera till tvärvetenskapligt utbyte. 

För mer information, se nedanstående länkar där slutrapportering från Program Energisystem återfinns i fem delar:

Program Energisystem har också fått en uppföljare, nämligen Forskarskola Energisystem.

Forskningen inom Program Energisystem

Industriella energisystem

Konsortiet Industriella energisystem har under åren studerat svensk industri och kärnverksamhetsbegreppet, överskottsvärmeutnyttjande, samverkan mellan energibolag och industri, integrerad produktion av fordonsbränsle, koldioxidavskiljning, industriella kluster, hinder och drivkrafter för energieffektivitet.


Lokala och regionala energisystem

I konsortiet Lokala och regionala energisystem har forskningsfrågorna kretsat kring aktörer och processer av betydelse för energisystemen i svenska kommuner, län och regioner. Inom konsortiet har frågeställningar om miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara lokala och regionala energisystem bland annat studerats genom att analysera aktörers agerande och politiska processer inom de tekniska, ekonomiska och institutionella villkor som utgör begränsningar och möjligheter för energisystemen.

Byggnader i energisystem

Konsortiet Byggnader i energisystem har sedan forskarskolans start bedrivit forskning om byggnader som system och byggnader som delar i det omgivande energisystemet. Inom detta övergripande område har forskningen haft flera olika inriktningar, t.ex. energieffektiva byggnadskomponenter, boendes vardagsaktiviteter och energianvändning, aktörers roller i byggprocesser, småskalig solel- och solvärmeproduktion i byggnader och byggnaders koppling till fjärrvärme- och elsystem.

Alumni

Vad Program Energisystems doktorer och licentiater arbetar med idag

Idag befinner sig program Energisystems doktorer och licentiater i industrin, akademin, energiföretag och kommuner, där de kan använda kunskap och vägleda förändringar mot hållbara och resurshushållande energisystem.

 Efter disputation befinner sig Program Energisystems doktorer och licentiater i industrin, akademin, energiföretag, myndigheter och kommuner, där de kan använda kunskap och vägleda förändringar mot hållbara och resurshushållande energisystem. En ögonblicksbild av arbetsområden i april 2019 finns i huvudrapporten i den slutrapportering som gjorts för Program Energisystem.

Huvudrapport: Forskarskolan Program Energisystem

Omslag för publikation 'Forskarskolan Program Energisystem: kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap : slutrapport 2016, Huvudrapport'
Per Alvfors, Kajsa Ellegård, Simon Harvey, Magnus Karlsson, Bahram Moshfegh, Jenny Palm, Mats Söderström, Joakim Widén (2016)

Forskarutbildning

Energi forskning vid LiU