Fotografi av Magnus Wallén

Magnus Wallén

Biträdande professor

Industrisektorn står för en betydande del av energianvändning och CO2-utsläpp i Sverige och internationellt. Genom att studera möjligheter att minska energianvändningen påverkas både lönsamhet och utsläpp.

Forskning

Möjligheter att påverka industriell energianvändning för ökad energieffektivitet och lönsamhet

Genom analys av industriell energianvändning, via bland annat modellering, studeras möjligheten att påverka energianvändningen för att få ökad energieffektivitet och lönsamhet, samt minskad miljö- och klimatpåverkan. Detta är av största vikt för den framtida konkurrenskraften för svensk industri. Tekniska och ingenjörsmässiga studier är centrala i arbetet, men tvärvetenskapliga influenser integreras, där bland annat även användaren av tekniken innefattas.

Forskning för ökad industriell energieffektivitet och lönsamhet

Forskargruppen vid Energisystem, Linköpings universitet, är en av de ledande grupperna nationellt såväl som internationellt inom forskning på industriella energisystem. Forskningsfokus ligger på frågor såsom industriell energiledning, väl utformade statliga styrmedel, väl fungerande energitjänstemarknader och tillämpad industriell energisystemforskning rörande energieffektiviseringspotentialer. Inom dessa områden arbetar vi med metoder och verktyg, och också vad som hindrar och driver fram energieffektivisering på företag.

Jag arbetar med analys av industriella energisystem, både stora energiintensiva industrier och industriella små och medelstora tillverkande företag. Forskningen bedrivs på en hög aggregationsnivå och involverar inte forskning på komponenter i systemet, d.v.s. det är mer relaterad till hur man kopplar ihop olika komponenter med varandra. Fokus är på användarsidan, med energieffektivitet som centralt begrepp. Emellertid, eftersom forskningen bedrivs på en hög aggregationsnivå, ingår även tillförselsidan i arbetet. Detta innebär också att samarbeten mellan industrier och mellan industrier och det omgivande samhället ingår i forskningen.

Områden som jag arbetar inom är jämförelser av potentialer, energieffektivitet och teknik, överskottsvärme, energirelaterade styrmedel, systemgränsens påverkan på industriella analyser, och frågor rörande energikartläggning och energiledning. Jag har stor erfarenhet av modellering av industriella energisystem baserat på optimering, där jag varit med och utvecklat ett verktyg för analys.

Aktuella forskningsprojekt

Publikationer

2021

Igor Cruz, Magnus Wallén, Elin Svensson, Simon Harvey (2021) Electricity Generation from Low and Medium Temperature Industrial Excess Heat in the Kraft Pulp and Paper Industry Energies, Vol. 14, Artikel 8499 Vidare till DOI
Christoffer Wadström, Maria Johansson, Magnus Wallén (2021) A framework for studying outcomes in industrial symbiosis Renewable & sustainable energy reviews, Vol. 151, Artikel 111526 Vidare till DOI
Elias Andersson, Henric Dernegård, Magnus Wallén, Patrik Thollander (2021) Decarbonization of industry: Implementation of energy performance indicators for successful energy management practices in kraft pulp mills Energy Reports, Vol. 7, s. 1808-1817 Vidare till DOI
Joakim Haraldsson, Simon Johnsson, Patrik Thollander, Magnus Wallén (2021) Taxonomy, Saving Potentials and Key Performance Indicators for Energy End-Use and Greenhouse Gas Emissions in the Aluminium Industry and Aluminium Casting Foundries Energies, Vol. 14, Artikel 3571 Vidare till DOI
Patrik Thollander, Magnus Wallén, Curt Björk, Simon Johnsson, Joakim Haraldsson, Elias Andersson, Maria Andersson, Maria Johansson, Fayas Malik Kanchiralla, Noor Jalo (2021) Energinyckeltal och växthusgasutsläpp baserade på industrins energianvändande processer

Forskarutbildning

Forskarutbildning för doktorander inom energisystem med tvärvetenskap som ett ledord.

Jag är föreståndare för Forskarskola Energisystem, genom att bland annat leda kansliet (samverkansforum), och ansvarar mot Energimyndigheten. För mer information om Forskarskola Energisystem se nedan.

Jag var tidigare forskarskolestudierektor för Forskarskola Energisystem och likaså, under många år, för Forskarskola Energisystems föregångare Program Energisystem. Som forskarskolestudierektor i dessa forskarskolor var jag bland annat kursansvarig för ett antal doktorandkurser, såsom allmänna energikurser och kurser rörande tvärvetenskap och systemteori. Arbetet i forskarskolorna har gett mig en bra tvärvetenskaplig grund som är väsentlig vid analys av industriella energisystem.

Undervisning

Grundutbildning för en energieffektivare framtid

Jag är verksam och föreläser inom ett flertal kurser som avdelningen Energisystem anordnar, där jag undervisar om allt från olika tillförseltekniker, såsom vindkraft och solel, och industriella åtgärdsförslag för minskad energianvändning, till systemmässiga frågeställningar som behöver beaktas vid analys av energisystem i allmänhet.

Mer om Magnus

CV i korthet

 • Teknologie kandidatexamen i energiteknik, Mitthögskolan, 1996
 • Teknologie doktor, Linköpings universitet, 2002
 • Docent, Linköpings universitet, 2009
 • Biträdande Professor, Linköpings universitet, 2022

Kursansvar & undervisning

Kursansvarig och examinator för:

 • Effektiva industriella energisystem (TMES31)
 • Analys och modellering av industriella energisystem (TMES43)
 • Energisystem – tillförsel och användning (TMES44)
Jag undervisar i ett flertal kurser som ges vid Energisystem, förutom ovan nämnda kurser, exempelvis:
 • Industriella energisystem
 • Uthålliga energisystem

Uppdrag

Vice-VD och styrelseledamot:

 • Nordic Energy Audit AB

Huvudhandledare för:

 • Sarah Broberg Viklund (Disputation 150925)
 • Joakim Haraldsson (Disputation 200515)
 • Akvile Lawrence (Disputation 200529)
 • Emma Lindkvist (Disputation 200610)
 • Igor Cruz (Licentiat, 220303)

Betygsnämnd:

 • Jan-Olof Andersson (Luleå tekniska universitet, 140327)
 • Fredrik Starfelt (Mälardalens högskola, 150902)
 • Mattias Vesterlund (Luleå tekniska universitet, 170615)

Opponent:

 • Svante Monie (Uppsala universitet, 220215)
 

Nyheter

Organisation