Reparationer i den cirkulära ekonomin

Reparation av mobiltelefon

Det här projektet syftar till att analysera hur olika reparationspraktiker kan bidra till en bättre förståelse av cirkulära ekonomier och därigenom bidra både till en kritisk diskussion kring reparation och underhåll i samhället och utvecklingen av hållbara ekonomier.

I projektet undersöks olika kulturella uttryck beträffande etik och normer i relation till reparerande, samt hur dessa uttryck hänger samman med olika tolkningar, utmaningar och genomförandet av idéer kopplade till cirkulära bio-baserade ekonomier (CBB).

Genom besök i olika praktiker där reparerande utförs, intervjuer och andra deliberativa aktiviteter tillsammans med personer som antingen har praktiska eller teoretiska erfarenheter av eller kunskap om reparerande i olika kulturella sammanhang och discipliner undersöks olika betydelser av etik och förhållningssätt till omsorg och ansvar. I projektet jämförs och kontrasteras de tolkningar, värderingar och normer som kan avtäckas i de studerade praktikerna (restaurering, rekonstruering, läkning och om konfiguration) med de som förekommer i den mer formella CBB-politiken. Därmed kan lärdomar dras och rekommendationer ges för en politik som tar hänsyn till de drivkrafter och hinder som påverkar reparerandets praktiker.

Projektet är indelat i tre faser. Först genomförs en litteraturstudie av ett antal discipliner som har relevans för att förstå reparerande samt av olika praktiker både innanför och utanför CBB. Därefter genomförs intervjuer och studiebesök i tre länder i syfte att analysera olika kulturella sammanhang där reparerande utförs. Slutligen genomförs mer deliberativa aktiviteter tillsammans med CBB-aktörer och beslutsfattare med målsättningen att utforska olika kopplingar och följder för både politik och praktik.

Kontakt

Relaterad forskning