STRIPE - Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö

TEVS
Foto: Istock photo

STRIPE samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Vi forskar tvärvetenskapligt på hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt.

Forskningen inriktar sig på infrastrukturers skiftande framträdande inom olika diskurser, de visioner som omger dem och den betydelse de tillmäts av olika aktörer och under olika tidpunkter, liksom vilka politiska logiker som bestämmer planeringen av infrastrukturer.

Studier som bedrivs inom forskargruppen rör sig över tidsmässiga, institutionella och geografiska skalor och undersöker således infrastrukturers socioekologiska betydelse förr, nu och i framtiden med perspektiv som skiftar från det enskilda hushållet till stadsdistrikt och till internationellt utbredda energisystem.

STRIPE:s forskare arbetar tvärvetenskapligt

STRIPE:s forskning är tvärvetenskaplig och hålls ihop av ett sociotekniskt perspektiv som belyser betydelsen av både det materiella och det sociala för förståelsen av infrastrukturers framträdande och verkan i samhället. Genom detta perspektiv undersöker forskargruppen hur infrastrukturer planeras, växer fram och styrs inom klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser.

Gemensamt för forskningen inom STRIPE är också den teoretiska utgångspunkten att infrastrukturer har politiska betydelser som kan skifta beroende på kontext och perspektiv, och att frågan om hur infrastrukturella system ska utformas har avgörande betydelse för samhället och miljön. Det finns en tät koppling mellan forskargruppen och avdelningens samhällsplanerarprogram.

Forskningsprojekt i urval

Dounreay kärnkraftsanläggning i norra Skottland. I förgrunden får som betar, i bakgrunden Nordsjön.

Kärnkraftsnatur

”Kärnkraftsnatur” återfinns i anslutning till såväl aktiva som stängda kärnkraftverk, samt kärnavfallsförvar, och påverkar möjligheterna att leva och bo i många delar av världen, både idag och i framtiden. (2021-2026, VR)

Människor vid en industri vid Oulu i Finland.

Linköping University Negative Emission Technologies LUNETs

Allt fler klimatmål förutsätter nettonegativa utsläpp av koldioxid. Här studeras metoderna bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) och biokol i Norden och Tanzania.

hur nya former av samverkan mellan termisk och biologisk avfallsbehandling skulle kunna bidra till resurseffektiva samhällen

Urban Refinery

Detta projekt fokuserar på hur nya former av samverkan mellan termisk och biologisk avfallsbehandling skulle kunna bidra till resurseffektiva samhällen och mer hållbara energisystem.

Avslutade projekt

Seminarserie

Seminarier om socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö

Seminarieserien samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Work-in-progress presentationer i seminariet inriktar sig på infrastrukturers skiftande framträdande inom olika diskurser, de visioner som omger dem och den betydelse de tillmäts av olika aktörer och under olika tidpunkter, liksom vilka politiska logiker som bestämmer planeringen av infrastrukturer. 


Tid: Tisdag kl. 13.15-15

Nyckelord: infrastruktur, miljö, politik, STS, socioteknisk förändring, tvärvetenskap

Kontakt

Forskargruppen

Om avdelningen