I detta projekt studerar vi förekomst av smärta i samband med föreningsidrott hos ungdomar och unga vuxna. Vi studerar hur smärta påverkar idrottaren och vilka stödjande åtgärder som kan behövas. 

Närbild på gräs, ett par ben och en fotboll.

Idrott kan medföra negativa hälsokonsekvenser såsom smärta och i detta pågående projekt undersöker vi hur vanligt förekommande smärta är i samband med idrottsutövande. Vi studerar också hur vi bäst kan stötta tränare och idrottare med strategier för att minska negativa hälsoeffekter. Vi genomför två kvalitativa intervjustudier med syfte att undersöka tränares och idrottares uppfattning och erfarenhet av smärta vid idrott, användning av smärtstillande läkemedel, och strategier för att hantera smärta. Vi kommer också genomföra två observationsstudier med syfte att kartlägga förekomst av smärta och användning av smärtstillande läkemedel hos idrottare och i en referensgrupp av icke-idrottare.

Finansiering & samverkan

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning.

Projektet är en del av:

Organisation