Sport without injury programme - SWIPE

En blå fotboll i förgrunden. I bakgrunden gör personer sit ups.
SWIPE Emma Busk Winquist

I SWIPE studerar vi skadeförekomst och uppkomstmekanismer av skador i samband med idrott. Vi studerar även effekten av skadeförebyggande åtgärder samt deras tillämpbarhet i olika idrotter och populationer.

Både akuta skador och överbelastningsrelaterade besvär är vanliga inom idrott. Utöver direkt negativa effekter med frånvaro från idrott och annan fysisk aktivitet, skola eller arbete, kan skador även medföra konsekvenser på lång sikt med t ex ökad risk för tidigt utvecklad artros och minskad förmåga till sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet. Idrottsskador medför även stora vård- och samhällskostnader, varför det är viktigt att implementera skadeförebyggande åtgärder. Ur ett sportsligt perspektiv finns god evidens att både idrottslag och individuella idrottare som kan minska skadeförekomst har större chans till sportslig framgång.

Huvudsyftet med vår forskning är att utveckla och testa skadeförebyggande åtgärder inom idrott för att möjliggöra ett säkert idrottande och främja en fysiskt aktiv livsstil.
Grunden till det skadepreventiva arbetet är att först studera skadornas omfattning och konsekvenser, samt riskfaktorer och uppkomstmekanismer. Vår forskning innefattar epidemiologiska studier av skade- och sjukdomsförekomst i olika idrotter och populationer, från barn- och ungdomsidrott till eliten. Vi studerar även skadornas belastning och konsekvenser för idrottare, idrottsförening och samhälle.

Vidare undersöker vi etiologiska faktorer för skadors uppkomst hos idrottaren själv (interna riskfaktorer) och i omgivningen (externa riskfaktorer) som en grund för skadeförebyggande åtgärder. Vi utvärderar sedan dessa åtgärder på idrottsfältet, hur effektiva de är att förebygga skador, och deras tillämpbarhet i olika idrotter och miljöer. Vi studerar även faktorer som bidrar till att skadeförebyggande åtgärder tas upp och används på bästa och effektivaste sätt inom idrotten.

Vi är även intresserade av effektmekanismer av olika träningsinterventioner för att öka förståelsen för hur dessa kan verka skadeförebyggande, samt effekten på funktion och idrottsprestation. 

Sociala medier & kontakt

Twitter: @SWIPE__

Facebook: Swipe_idrottutanskador

Instagram: swipe_idrottutanskador

E-mail: idrottutanskador@liu.se

Pågående studier 2023

Vi söker deltagare till följande studier inom fotboll i Östergötland:

Studie 1 - Tränares erfarenheter och tankar om skadeprevention och smärthantering
Studie 2 - Spelares erfarenhet av skadeprevention
Studie 3 - Spelares erfarenheter av idrottsrelaterad smärta

Studie 1

Vi söker tränare för fotbollslag med spelare från 15 år och uppåt som deltagit i seriespel i Östergötlands distrikt under säsongen 2022. Du som tränare ska ha erfarenhet av träningsprogrammen Knäkontroll eller Knäkontroll+.

Syftet är att studera hur tränare kan stöttas i användande av skadeförebyggande program, deras erfarenheter av smärta inom idrotten och förhållningssätt gentemot spelare med smärta. 

Studien innebär att du deltar i en telefon- eller videointervju vid ett tillfälle. Intervjun beräknas ta maximalt en timme. Du väljer en tidpunkt för intervjun som passar dig. Vid intervjun kommer en forskare/forskningsassistent att ställa frågor till dig. Samtalet kommer att spelas in, men inga personuppgifter spelas in. Du väljer själv vad du berättar under samtalet. 

Är du intresserad av att delta eller har du några frågor om studiens genomförande är du välkommen att kontakta oss. 
Mail: idrottutanskador@liu.se

Studie 2

Vi söker spelare från 15 år och uppåt som deltagit i seriespel i Östergötlands distrikt under säsongen 2022 och har erfarenhet av att ha tränat något av programmen Knäkontroll eller Knäkontroll+.

Syftet är att utvärdera fotbollsspelares erfarenheter av skadeförebyggande träning och vad som upplevs underlätta respektive försvåra denna träning. 

Studien innebär att du deltar i ett samtal i grupp tillsammans med andra fotbollsspelare i samma förening eller skola vid ett tillfälle. Vid samtalet ställer samtalsledaren öppna frågor om att använda skadeförebyggande träningsprogram och deltagarna diskuterar utifrån sina erfarenheter. Vid gruppsamtalet deltar en samtalsledare, som ställer frågor, och en bisittare som ser till att alla får komma till tals. Samtalet kommer att spelas in, men inga personuppgifter spelas in. Du väljer själv vad du berättar under samtalet.

Är du intresserad av att delta eller har du några frågor om studiens genomförande är du välkommen att kontakta oss. 
Mail: idrottutanskador@liu.se

Studie 3 

Vi söker spelare från 15 år och uppåt som deltagit i seriespel i Östergötlands distrikt under säsongen 2022.

Syftet är att studera fotbollsspelares uppfattningar om smärta vid fotbollsspel och hur smärtan hanteras. 

Studien innebär att du deltar i ett samtal i grupp tillsammans med andra fotbollsspelare i samma förening eller skola vid ett tillfälle. Vid samtalet ställer samtalsledaren öppna frågor om smärta och deltagarna diskuterar utifrån sina erfarenheter och/eller uppfattningar. Samtalet kommer att spelas in, men inga personuppgifter spelas in. Du väljer själv vad du berättar under samtalet.

Är du intresserad av att delta eller har du några frågor om studiens genomförande är du välkommen att kontakta oss. 
Mail: idrottutanskador@liu.se

Forskare

Forskare och ansvarsområde

  • Martin Hägglund, fysioterapeut, professor och forskningsgruppsledare SWIPE.
  • Hanna Lindblom, fysioterapeut, medicine doktor, ansvar för studier med fokus implementering.
  • Sofi Sonesson, fysioterapeut, docent, biträdande professor, ansvar för studier om smärta vid idrott.
  • Ida Åkerlund, fysioterapeut, doktorand, ansvar för studier om Knäkontroll inom innebandy.
  • Markus Waldén, specialistläkare ortopedi, docent, senior forskare SWIPE.
  • Nirmala Perera, sjuksköterska, medicine doktor, senior forskare SWIPE.
  • Daphne Wezenberg, movement scientist, medicine doktor, resurs labbstudier.
  • Kalle Torvaldsson, fysioterapeut, doktorand i samarbetsprojekt SOK om skade- och sjukdomsförekomst i elitidrott.

SWIPE i media

Pågående projekt

Pågående arbete

Just nu genomför vi en enkätstudie bland fotbollsspelare (15 år och uppåt) i Östergötland kring deras användning av skadeförebyggande träningsprogram. Föreningar och tränare i Östergötland har fått ett mail med en länk till enkäten som kan vidarebefordras till spelarna i det egna laget.

Ett annat aktuellt forskningsspår är studier mot skadeförekomst och riskfaktorer inom elitidrott.

Vi har också pågående samarbetsprojekt ihop med Svenska fotbollförbundet, Svenska innebandyförbundet och Friskis&Svettis.

Publikationer

Organisation