Vi arbetar med undervisning och forskning inom fysioterapi. På enheten driver vi fysioterapeutprogrammet och kurser på avancerad nivå inom fysioterapi, se mer information via länkarna längre ned på denna sida. Vi bedriver translationell forskning med både preklinisk och klinisk inriktning, samt hur olika vårdprogram och interventioner implementeras i sjukvård och samhälle. Kopplingen mellan klinisk och akademisk verksamhet är stark.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot diagnostik, behandling och prevention av muskuloskeletala sjukdomar och skador, hjärt-kärlsjukdom, neurologisk sjukdom samt idrottsmedicin. Den prekliniska forskningen innefattar exempelvis biomekaniska studier i det rörelsevetenskapliga laboratoriet.

Forskning

En blå fotboll i förgrunden. I bakgrunden gör personer sit ups.

Sport Without Injury ProgrammE - SWIPE

Vi studerar skadeförekomst och uppkomstmekanismer av skador i samband med idrott. Vi studerar även effekten av skadeförebyggande åtgärder samt deras tillämpbarhet i olika idrotter och populationer.

System 4 Pro™

Rörelsevetenskapligt laboratorium

I rörelsevetenskapligt laboratorium finns avancerad utrustning för att studera rörelsemönster, krafter och muskelfunktion.

Bild på fyra personer, tre kvinnor och en man, som cyklar på varsin motionscykel.

Mervärdet av en beteendemedicinsk intervention, ECRA

Projektet "Mervärdet av en beteendemedicinsk intervention i fysioterapi avseende följsamhet och rehabiliteringsresultat vid träningsbaserad hjärtrehabilitering" - även kallat ECRA.

Utbildning

Fristående kurser

Fysioterapi - klinisk utvärdering och mätmetoder, 7.5 hp

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla och fördjupa sina kunskaper om olika metoder och instrument för utvärdering av fysioterapi i klinisk verksamhet. Den studerande ska även tillägna sig kunskaper i att bedöma olika metoders och inst...

Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp

Kursen riktar sig till fysioterapeuter inom olika verksamhetsområden som vill fördjupa sig inom sitt intresseområde. Studentens individuella lärandeplan formuleras vid kursstart. Fokus är analys av kunskaper och dess tillämpning där samspel mellan...

Undersökning och behandling av yrsel och balansrubbningar, 7.5 hp

Kursen vänder sig till fysioterapeuter och läkare eller motsvarande. Centralt i kursen är fördjupad kunskap avseende balanssystemets anatomi, fysiologi, patofysiologi, otoneurologiska undersökningsmetoder samt klinisk bedömning och evidensbaserad ...

Kontakt

Ledning

Besöksadress

Besöksadress

Växthuset

Hus 511, plan 15

Campus US, Linköping

Organisation