Teknik och emotioner i äldreomsorgen

Äldre man med VR-glasögon.
Antonio Diaz

Digitala arbetsredskap kan underlätta omsorgsarbetet för vårdgivare men också utmana traditionella omsorgsideal. Detta projekt undersöker hur vårdgivare hanterar sina känslor när de använder digital teknik i relation till omsorgstagare.

En allt större del av Sveriges befolkning kommer i framtiden bestå av äldre. Det här leder till ett större vårdbehov, samtidigt som färre är i yrkesarbetande ålder. Digital teknik i äldreomsorgen kan vara en del av lösningen på denna utmaning. Trots det har det hittills gått långsamt att införa digital teknik i äldreomsorgen. Ett hinder är enligt tidigare studier ett teknikmotstånd inom omsorgsyrken. Det motståndet kan i sin tur bero på att användandet av digital teknik – alltifrån tillsynskameror till duschrobotar – krockar med att vårdpersonalen värderar mänsklig omsorg högt.

I detta projekt undersöks vårdgivares uttryck för och hantering av känslor i samband med användandet av digitala verktyg för att praktisera omsorgsarbetet med brukare och kollegor. Genom att ge kunskap om vårdgivares känslor inför digitalt arbete i äldreomsorgen kommer projektet bidra till att visa hur digitalisering kan ske på ett sätt som blir meningsfullt i förhållande till vårdgivares ideal om omsorg.

Vi kombinerar emotionssociologi och teknosociologi för att undersöka hur vårdgivare och vårdtagare i samspel med varandra skapar emotionella rum typiska för omsorgsarbete, men också vilka element, såsom digitala resurser, bidrar till, eller hotar sådana rum. När emotionellt arbete äger rum styrs vårdgivaren av s.k. ”känsloregler”, vilka kommer från sociala konventioner, normer och ideal som råder inom den yrkeskår och organisation som individen är verksam. I detta avseende blir känsloregler särdeles intressant att studera då de kan antas hänga samman med det utbredda teknikmotståndet hos vårdgivande personal som uppmärksammats i tidigare forskning. På så sätt sätter projektet vårdgivares emotionella arbete i en social, politisk och kulturell kontext, där vårdyrkets sociala villkor, politiska satsningar på teknisk utveckling och kulturella värderingar både formar och utmanar värden inom äldreomsorgen.

Projektet bedrivs mellan 2023-2026 och finansieras av AFA Försäkring.

 

Kontakt

Organisation