Tillämpad hörselforskning

Hörsellab, man med högtalare runtom
Ljudlokaliseringstest i ekofritt rum. 

Tillämpad hörselforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som integrerar metoder och kunskaper från medicin, ingenjörskunskap, beteendevetenskap och psykologi. 

De små rörelserna i hörselorganet kan uppfattas med laservibrometri.

Forskargruppen inom tillämpad hörselforskning vid Linköpings Universitet bedriver forskning i flertalet områden som hörselfysiologi, hörseldiagnos, rehabilitering, hörhjälpmedel och digital signalbehandling.

Tillämpad hörselforskning:

Våra största forskningsområden

  • Ljudtransmission i och kring örat
  • Hörsel via vibrationer i skallbenet (benledning)
  • Hörseltester och hörapparater
  • Matematiska beräkningsmodeller av hörselfunktionen
  • Kognitiv hörselvetenskap

Målet med forskningen är att öka kunskapen kring hur hörseln fungerar, förbättra diagnos och rehabilitering för personer med hörselnedsättning, samt minska risken för hörselskador. Forskargruppen ett välutrustat forskningslaboratorium med flera hörselmätrum och ett ekofritt testrum. Flertalet forskningsprojekt utförs i samarbete med hörselvården vid Linköpings universitetssjukhus.

Pågående projekt

Direkt ljudstimulering av innerörat

I en vanlig hörapparat så förstärks ljudet och spelas upp med en högtalare i hörselgången. I detta projekt undersöker vi möjligheten att leverera ljudet direkt till innerörat och därmed få en bättre möjlighet till förstärkning av ljudet för den hörselskadade personen.

Binaural hörselförmåga hos personer med benledningshörapparater

Personer som har behov av hörapparat men av någon anledning inte kan använda vanliga hörapparater kan ibland vara hjälpta av en benledningshörapparat, där ljud leds som vibrationer i skallbenet till de sensoriska cellerna inne i innerörat. Projektet undersöker i vilken utsträckning dessa personer har nytta av två hörapparater i stället för att bara använda en.

Hörselpåverkan vid öronkirurgi

Klinisk undersökning av örat på patient, med personalSkattning av hörselfunktionen under kirurgiska ingrepp.

Även om ytterörat är väl synligt så är stora delar av örat som benämns mellan och inneröra inbäddat i skallbenet. Därför krävs det ofta borrande i skallbenet vid en öronoperation för att komma åt dessa strukturer. De känsliga sensoriska cellerna i innerörat kan då ta skada av det buller som uppstår när borrandet sker nära innerörat. Projektet undersöker vilka ljudnivåer som borrandet vid öronoperation ger upphov till och hur skadligt detta är för hörselfunktionen.

Hörsel via benledningsljud

Normalt hör vi ljud som finns i omgivningen genom att ljudet går genom ytter och mellanörat till de sensoriska cellerna i innerörat. Men vi kan även höra ljud som går som vibrationer genom skallbenet. Flera olika projekt undersöker mekanismerna som gör att vi hör på detta sätt och hur vi kan utnyttja denna typ av hörsel för tex personer med hörselnedsättning.

Hur min egen röst påverkas av att använda hörapparat

När personer får en hörapparat så förändras upplevelsen av hur hen hör sin omgivning, men även sin egen röst. För vissa personer blir denna nya upplevelse av sin röst besvärande. Projektet undersöker hur vanligt förekommande detta problem är i moderna hörapparater samt vilka andra faktorer som påverkar upplevelsen av den egna rösten.

Kopplingen mellan hörselskada, kognitiva förmågor och signalbehandling i hörapparaten för att höra och förstå tal

Modelluppskattning av fem komponenter som är viktiga för människans hörsel.
Modelluppskattning av fem komponenter som är viktiga
för det mänskliga hörandet. [Stenfelt , 2016]

Att signalbehandling i hörapparaten behöver anpassas till hörselskadan är sedan länge känt, men ny forskning visar att även personens kognitiva förmågor är viktiga för hur en hörapparat ska anpassas till en person med en hörselnedsättning. Detta projekt undersöker kopplingen mellan hörselskada och kognitiva förmågor med hörapparatinställningar för att en person ska höra och förstå tal så optimalt som möjligt.

Säkrare diagnos av mellanöresjukdomar

Mellanöresjukdomar är svåra att diagnosticera eftersom det inte finns något enkelt sätt att se in i mellanörat. Projektet undersöker kombinationer av nya typer mätmetoder för att ge säkrare diagnos av mellanöresjukdomen och därmed bättre möjlighet till korrekt behandling.

Finansiering

Den bedrivna forskningen finansieras till största delen av EU-projektmedel, vetenskapsrådet, hörselforskningsfonden och Oticonfonden.

 

The layout for the computational model in Saremi & Stenfelt (2013).
Layouten för beräkningsmodellen i Saremi & Stenfelt (2013).

 

The outer surface (left) and cranial bone (left) of the LiUHEAD.
Den yttre ytan (till vänster) och skallbenet (till höger) i LiUHEAD..

 

 

Forskargruppen inom tillämpad hörselforskning

Forskningsgruppen för Tillämpad hörselforskning på LiU. 
Foto: Thor Balkhed

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation