Tolkningens gränser och villkor i en flerspråkig och mångkulturell hälso- och sjukvård

En tolkningssituation

De utmaningar som den flerspråkiga och mångkulturella hälso- och sjukvården ställs inför i arbetet med att förverkliga krav på en jämlik vård med delaktiga patienter studeras. Här ingår institutioner med olika förutsättningar för verksamheten; mödrahälsovård, äldrevård, flyktinghälsovård och akutsjukvård.

Avsikten är att belysa betydelsen av den omgivande organisationen och det sammanhang tolkningen sker i för att studera gränserna och villkoren för att tolkning skall kunna ske och att diskutera konsekvenserna av olika metoder och traditioner som används vid tolkning. 

Riktlinjer för tolkanvändning saknas
– underanvändning av tolk i äldrevård 

Brist på riktlinjer för tolkanvändning leder till underanvändning av professionella tolkar. Det finns utmaningar i att tillhandahålla tolk för äldre vilket kräver planering långt i förväg. Professionell tolk används vid väl planerade tillfällen under kontorstid medan informella tolkar, ofta familjemedlemmar, används i situationer med kort varsel och utanför kontorstid. Med tolk tar vården längre tid. Tolk behövs i vardagen inte enbart som översättningsmaskin utan som språkrör och översättare av skriftlig information. För äldre icke-svensktalande brister förutsättningarna för delaktighet, jämlikhet och deltagande i sociala aktiviteter. Kommunikationsprocessen tar längre tid och otrygghet finns huruvida ord blir översatta eller ej och om budskapet har nått fram.

Samhällsnytta 

Projektet fyller viktiga kunskapsluckor inom tidigare forskning genom sin tvärvetenskapliga ansats och sitt fokus på det institutionella sammanhangets betydelse för tolkning som klinisk verksamhet inom hälso- och sjukvård. Projektet genomförs i nära samarbete med personer som finns i de praktiska verksamheterna som studeras för att utveckla möjligheterna till kommunikation via tolk för utlandsfödda personer och därmed förverkliga krav på en jämlik vård med delaktiga patienter. 

Forskningsfinansiering

Vetenskapsrådet

Forskare

Relaterat innehåll