Fotografi av Anna Bredström

Anna Bredström

Biträdande professor

Etnicitet och migration i vårdpraktik och medicinsk kunskapsproduktion

Anna Bredströms forskning kretsar kring hur etnicitet och migration formar hälsa, vård och biomedicinsk kunskapsproduktion. Aktuella forskningsprojekt fokuserar på användningen av etniska kategorier i medicinsk-genetisk forskning, biometri i migrationsprocesser, samt möjligheten att utveckla en kritisk mångkulturell pedagogik som omfamnar spänningar och skillnader.

biometricsAnna Bredström är universitetslektor vid REMESO och docent i etnicitet och migration. Anna är också anknuten forskare vid Centrum för medicinsk humaniora och biomedicin.

Forskningsbakgrund och intresseområden

Anna disputerade i Etnicitet 2008 på avhandlingen Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy (Linköpings universitet). Hennes avhandling handlar om hur etnicitet, migration och rasism kommer till uttryck i svensk hiv/aids-policy. Inspirerad av den feministiska debatten om intersektionalitet undersökte Anna även hur kön och sexualitet kopplas ihop med etniska gränsdragningar i policydiskursen.

Efter avhandlingen har Anna arbetat i en rad olika forskningsprojekt som spänner från frågor om sex och samlevnadsundervisning och normkritisk pedagogik till medicin och vård. Bland annat har hon undersökt hur personer med olika etniska bakgrunder blir bemötta i primärvård inklusive mödravård, samt hur etnicitet kommer till uttryck i psykiatrisk diagnostik.
Sedan ett antal år tillbaka studerar hon hur etnicitet konstrueras i medicinsk forskning och teknologi med särskilt fokus på genetik och biometri. På REMESO är Anna ledare för forskningsprogrammet Migration, offentlig service och hälsa inom REMESO.

Pågående forskningsprojekt

Anna är projektledare för följande pågående forskningsprojekt 

  • En ny biologism? Hur medicinsk forskning, policy och klinisk praktik hanterar etniska skillnader i hälsa. Finansierad av Vetenskapsrådet. I samarbete med Shai Mulinari, Lunds universitet. Läs mer om projektet.
  • Att främja mångkulturell gemenskap genom transversala dialoger. Finansierad av Norrköpings kommun. I samarbete med Eva Bolander, pedagogiskt arbete, LiU. Läs mer om projektet.
  • Hantering av felbarhet och osäkerhet i migrationskontroll. I samarbete med Karin Krifors (REMESO) och Nedžad Mešić (IBL) vid Liu. Läs mer om projektet.

Undervisning

Anna undervisar i feministisk teori, etnicitetsteori, intersektionalitet, sexualitet, migration och hälsa. Hon är verksam som lärare och handledare på kandidatprogrammet samhälls- och kulturanalys och på det internationella masterprogrammet, Ethnic and Migration Studies samt vid REMESO Graduate School, för MA- och PhD-studenter. Under 2020 är Anna programansvarig för Ethnic and Migration Studies.

Publikationer

Forskning

Undervisning

Nyheter

Studenter i samtal.

Framtidens lärande: Internationellt dubbelt examensprogram i fokus

I en värld präglad av mångfald och globala utmaningar utgör LiU:s dubbla examensprogram i migrationsstudier en nyskapande resurs. Programmet är en unik möjlighet för studenterna som får bredda sina perspektiv vid två universitet i två olika länder.

Vita pusselbitar mot en vit bakgrund.

Kunskapsteoretiska, filosofiska och sociokulturella perspektiv på postcovid

I ett projekt som fått 30 miljoner från Vetenskapsrådet ska forskare studera postcovid ur olika perspektiv. Några av dem finns vid Institutionen för kultur och samhälle och ska bidra med kunskapsteoretiska, filosofiska och sociokulturella perspektiv.

WCMM Banner DNA

Forskare undersöker förhållandet mellan genetik och ras

Kunskap om det biologiska arvet används inte bara inom medicin utan också inom exempelvis släktforskning och migrationspolitik. Vad har det för betydelse för förhållandet mellan den genetiska kunskapen och begreppen ras, etnicitet och rasism?

Organisation