Ungas mobilisering för klimat och miljö i svensk politik

Skylt om klimatet i demonstration

Trots begränsningar i demokratiska processer på grund av sin omyndighet, deltar barn och unga aktivt i olika arenor för att påverka besluten som tas i klimat- och hållbarhetsfrågor. Detta forskningsprojekt undersöker denna mobilisering.

De senaste åren har barn och unga mobiliserat mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald internationellt och i Sverige. Men även om barn och unga har blivit frontfigurer i miljörörelsen så är deras deltagande i demokratiska beslutsprocesser i miljö- och klimatpolitiken kraftigt begränsat på grund av att de är omyndiga. Trots dessa begränsningar har barn och unga sökt sig till olika demokratiska arenor for att påverka beslutsfattande och omställningen mot mer kraftfulla utsläppsminskningar och skydd av ekosystem.

Genom att analysera barn och ungas mobilisering på tre sådana arenor i Sverige – det offentliga rummet, domstolarna och politiska institutioner – syftar detta projekt till att undersöka institutionella förutsättningar, aktioner och strategier samt effekterna av barn och ungas utövande av sin rätt till demokratiskt deltagande i svensk miljö- och klimatpolitik.

I projektet används metoder som dokumentanalys, deltagande observation, kvalitativa intervjuer och digital etnografi för att utforska de praktiska och formella hinder och möjligheter som barn och unga möter i sitt miljöarbete.

Projektet bidrar med kunskap om effekterna av ungas mobilisering: hur barn och ungdomars syn på demokratiskt medborgarskap skapas genom mobiliseringen, hur mobiliseringen utformas i relation till de demokratiska arenor där de äger rum och vad effekten av mobiliseringen blir på svensk klimat- och miljöpolitik.

Projektet är finansierat av Formas.

Forskare

Organisation