Värdepedagogik

Uppräckt hand i klassrum

Moral är ständigt närvarande och inbäddad i det vardagliga livet i skolan. Värden gestaltas och förmedlas bland annat genom skolregler och hur lärare  upprätthåller dem och reagerar på överträdelser, men också genom lärares förhållnings- och arbetssätt, och genom alla möjliga sociala interaktioner mellan lärare och elever och bland eleverna själva. 

Med värdepedagogik menar vi den del av den pedagogiska praktiken som innebär att moraliska eller politiska värden, liksom normer, föreställningar, vanor och färdigheter som bygger på sådana värden, uttrycks, förmedlas till eller utvecklas hos elever.

Man kan tala om explicit och implicit värdepedagogik. Med explicit värdepedagogik syftar man på skolornas officiella läroplan om vilka värden eleverna ska tillägna sig och hur detta ska gå till, inklusive lärares uttalade och mer medvetna arbete i fråga om att påverka, fostra eller utbilda de unga i moraliskt hänseende. Implicit värdepedagogik däremot syftar på den outtalade, mer omedvetna och djupt inbäddade värdepåverkan som sker i den pedagogiska praktiken och som kan associeras med den dolda läroplanen. Hur man än ser på det är undervisning en moralisk aktivitet där lärare behöver reflektera över undervisningens etiska komplexitet och den moraliska påverkan de har på sina elever. 

Vi är särskilt intresserade av att studera värden och moralpåverkan i det vardagliga skollivet, hur lärare definierar och vad de uppfattar som angeläget i den egna värdepedagogiska praktiken, moralen i skolreglerna, samt hur barn och ungdomar resonerar, agerar och interagerar i moraliskt hänseende. Vi har bland annat studerat hur skolregler fungerar i grundskolan samt barns perspektiv på och erfarenheter av demokrati och delaktighet i skolan. I ett internationellt projekt har vi studerat synen på värdepedagogik bland svenska och turkiska lärare.

Kontakt

Medarbetare

Externa forskare

Ebru Oğuz

Dr.

  • Mimar Sinan Fine Arts University, Turkiet

Relaterad forskning