Hur kan vi förstå och förebygga mobbning i skolan?

Min och mina medarbetares forskning handlar om mobbning och kränkningar i skolan, särskilt beskrivna som sociala och moraliska processer. 

I vår forskning finns bland annat ett intresse för en särskild uppsättning socialpsykologiska processer som rättfärdigar, bortrationaliserar eller förminskar betydelsen av inhumana handlingar. 

Exempelvis rättfärdigas ett inhumant beteende genom att hänvisa till ett gott syfte eller högre moraliska mål. Det personliga ansvaret ”späds ut” när en grupp är närvarande eller involverade i den inhumana handlingen. Ofta bagatelliseras handlingens skadliga konsekvenser eller ignoreras helt. Det personliga ansvaret avskrivs och skulden läggs över på någon annan. Det är inte ovanligt att lägga skulden på eller avhumanisera den utsatta personen. 

Dessa processer benämns med ett samlingsnamn för moraliskt disengagemang. De kan verka på såväl individnivå som på kollektiv nivå och ökar risken för mobbning men även för att elever som blir vittnen till mobbning tar mobbares parti genom att ansluta sig till dem eller genom att uppmuntra mobbarna. I tillägg till moraliskt disengagemang intresserar vi oss också för det sociala klimatet i skolklasser. Exempelvis kvalitén på relationerna bland elever och lärare och dess betydelse för förekomst av mobbning och för hur elever reagerar och agerar när de blir vittnen till mobbning. I tillägg till dessa studier undersöker vi även hur barn och ungdomar själva resonerar kring mobbning och olika vittnesbeteenden i mobbningssituationen.

Publikationer

2023

Nyheter

Forskning

Utvalda publikationer

Publikationer

Fler publikationer

2023

Forskningsnätverk

 • Nordic Educational Research Association (Board Member / Styrelseledamot)
 • Bullying Research Network (BRNET)
 • The NERA Network 7: Value Issues and Social Relations in Education (Comvenor)
 • Swedish Educational Research Association
 • Friends nationella nätverk för mobbningsforskare
 • Children’s Identity and Citizenship in Europe
 • Nationellt nätverk for forskning om barns och ungas rättigheter i utbildning 


Uppdrag

 • Ledamot i forskarutbildningsnämnden inom Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
 • International research faculty member of the Center for Research on School Safety, School Climate and Classroom Management, at the College of Education, Georgia State University, Atlanta, U.S. 
 • Ledamot i NERAs styrelse (Nordic Educational Research Association). 
 • Ledamot i redaktionsstyrelsen för Nordic Studies in Education. 
 • Koordinator för Value Issues and Social relations in Education, (nordiskt forskarnätverk inom NERA) 


Undervisning

Relaterade forskare

Nyheter

Min avdelning