Barns resonemang om skolregler och att bryta mot dem i skolan

Några pojkar som leker på en skolgård.

I det här projektet har vi undersökt huruvida barns bedömningar och resonemang bakom sådana bedömningar av att bryta mot olika regler i skolan varierar beroende av vilken regelkategori (relationella/moraliska regler, strukturerande regler, skyddande regler och etikettsregler) det handlar om.

Projektet hade två tydliga faser: en kvalitativ som följdes av en kvantitativ. I den första fasen undersöktes barns resonemang om skolregler och regelöverträdelser genom etnografiskt fältarbete, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och grundad teori. Den andra (kvantitativa) fasen byggde på resultatet från den första (kvalitativa) fasen och utgjordes av två studier i vilka barn responderade på hypotetiska scenarier i vilka elever gjorde överträdelser i frånvaro av formella skolregler.  Mer information om det här forskningsprojektet hittar du på den engelska sidan. 

Kontakt

Medarbetare

Mer forskning om värdepedagogik

Organisation