Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI)

I fokus för avdelningens forskning och utbildning står lärares arbete och elevers lärande. För att öka kunskaperna om skola, utbildning och lärande studerar vi en rad olika frågor av utbildningsvetenskaplig och didaktisk karaktär. Kunskaperna för vi med oss till utbildningen av förskollärare, grundlärare, ämneslärare, specialpedagoger och speciallärare. Vi samverkar med kommuner, enskilda skolor och skolområden; utför uppdrag för olika myndigheter, och deltar i projekt för internationalisering av forskning och högre utbildning. 

Kontakt

Forskning

Hand som håller i uppslagen bok

AID-R - Varför är ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning svaga läsare?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårt med läsningen, men vad beror det på? Genom omfattande testning på en stor grupp ungdomar ger projektet AID-R en detaljerad beskrivning av förutsättningar för läsning hos elevgruppen.

Små tvillingpojkar läser böcker

Tvillingstudien

Hur stor betydelse har gener och miljö för tidig språklig och kognitiv utveckling? För att få svar på det har vi undersökt tvillingpar i olika länder.

En man i frack öppnar en röd ridå.

Samtal om film och teater som social interaktion

Vad tycker man om en film eller pjäs? Vilka andra saker pratar man om när man sett en film eller en pjäs? Jag vill bidra med kunskap om fiktionens roll och funktion i vår samtid och vad det innebär att vara bio- eller teaterbesökare i dagens Sverige.

Utbildningar

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7.5 hp

Kursen fokuserar på mänskliga konflikter som en viktig grupprocess. Genom kursen ska de studerande förvärva kunskap om samt utveckla förståelse för konflikter och konflikthantering. De studerande kommer att stifta bekantskap med teoretiska och pra...

Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp

Kursen är förberedande för uppsatsskrivande på avancerad nivå. I kursen behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. De studerande granskar även uppsatser med hänsyn taget till vetenskapsteoretiska samt forskningsmetodiska persp...

Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15 hp

Kursen syftar till att behandla och problematisera begreppet en skola för alla med särskilt fokus på barn och ungdomar som utmanar skolan. Grupper och individers villkor i samhället behandlas med hjälp av fält- och litteraturstudier. Den studerand...

Ung kvinna i bibliotek

Forskarutbildning i pedagogik

Forskningen i allmän pedagogik täcker ett brett fält. Därmed har du som väljer forskarutbildning i pedagogik stora möjligheter att fördjupa dig i olika aspekter av formell och informell påverkan av individer och grupper.

Medarbetare