Avdelningen för pedagogik och didaktik (PEDI)

I fokus för avdelningens forskning och utbildning står lärares arbete och elevers lärande. För att öka kunskaperna om skola, utbildning och lärande studerar vi en rad olika frågor av utbildningsvetenskaplig och didaktisk karaktär. Kunskaperna för vi med oss till utbildningen av förskollärare, grundlärare, ämneslärare, specialpedagoger och speciallärare. Vi samverkar med kommuner, enskilda skolor och skolområden; utför uppdrag för olika myndigheter, och deltar i projekt för internationalisering av forskning och högre utbildning. 

Kontakt

Forskningsprojekt

Lärare och elev.

Elevassistenters uppdrag i svensk skola

Elevassistenters uppdrag i svensk skola: Hur går det och enligt vem? Det är frågor som ställs i detta forskningsprojekt. Vi vill bidra med kunskaper om möjligheter och hinder i elevassistenters arbete i syfte att utveckla och stärka yrkesrollen.

Två poliser i polisvästar.

Sexuella trakasserier inom polisen

Polisen har i uppdrag att både bemöta brottsoffer som varit utsatta för sexualbrott, utreda och även till viss del förebygga dessa brott. Men vad händer när sexuella trakasserier sker inom polisen?

Lärare undervisar elever i ett klassrum.

Forskning om didaktiskt ledarskap - FoDiL

Lärares huvudsakliga uppdrag handlar om att leda elever till lärande. Lärare måste därför både ha ett utvecklat ledarskap och goda ämneskunskaper. FoDiL sammanför två etablerade forskningsfält till det som vi kallar didaktiskt ledarskap.

Utbildningar

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7.5 hp

Kursen fokuserar på mänskliga konflikter som en viktig grupprocess. Genom kursen ska de studerande förvärva kunskap om samt utveckla förståelse för konflikter och konflikthantering. De studerande kommer att stifta bekantskap med teoretiska och pra...

Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola, 15 hp

Kursen är förberedande för uppsatsskrivande på avancerad nivå. I kursen behandlas såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. De studerande granskar även uppsatser med hänsyn taget till vetenskapsteoretiska samt forskningsmetodiska persp...

Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15 hp

Kursen syftar till att behandla och problematisera begreppet en skola för alla med särskilt fokus på barn och ungdomar som utmanar skolan. Grupper och individers villkor i samhället behandlas med hjälp av fält- och litteraturstudier. Den studerand...

Ung kvinna i bibliotek

Forskarutbildning i pedagogik

Forskningen i allmän pedagogik täcker ett brett fält. Därmed har du som väljer forskarutbildning i pedagogik stora möjligheter att fördjupa dig i olika aspekter av formell och informell påverkan av individer och grupper.

Medarbetare