Växthusgaser från skog, myr och vatten. Att räkna på hela landskapet.

Växthusgaser

Skog anses binda växthusgaser, dvs. skog suger upp mer växthusgaser än den avger. Därför diskuteras ofta skogsplantering för att minska utsläppen av växthusgaser. Men då räknar man bara på utbytet av växthusgaser mellan vegetation, mark och atmosfär. Vattenområden i skogen har inte tagits med i kalkylen. Dessa miljöer spelar också stor roll för upptag och utsläpp av växthusgaser. I det här projektet mäts samtliga flöden och källor, också vattnet, i ett barrskogsområde i södra Sverige. Forskare från sex svenska universitet samarbetar i projektet.

Det handlar om att kartlägga hela landskapet, med alla dess miljötyper och göra en total utsläppsbudget för ett helt avrinningsområde. Fältområdet finns sydväst om Vänern i ett område med typisk sydlig svensk brukad barrskog. Skogars roll som kolsänkor har hittills bedömts utifrån det vertikala utbytet av koldioxid mellan vegetation och atmosfär. Flödena via markvatten till vattendrag och sjöar har ignorerats, liksom de mellan vattenmiljöer och atmosfären. Det gäller såväl kol och kväve som växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas. Numera vet vi att vattenmiljöer är betydelsefulla källor för växthusgaser och behöver inkluderas i kol- och växthusgasbudgetar för skogslandskapet.

I det här projektet, som startade 2011, räknas en kvantitativ växthusgasbudget fram på landskapsnivå mellan (a) land och atmosfär, (b) land- och vattenmiljöer, och (c) vattenmiljöer och atmosfär. Nya mätningar och tillgängliga data från pågående miljöövervakning används. Dessutom länkas existerande modeller för mark respektive vatten.

Projektet kombinerar expertis på ekosystem i mark och vatten, atmosfärsprocesser, och biogeokemisk modellering vid sex universitet i Sverige: Göteborg, KTH, Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala. Omfattande nationella och internationella nätverk och forskningsinfrastrukturer används också.

Ett förväntat resultat av projektet är en betydligt bättre bild av hur mycket växthusgaser som faktiskt tas upp eller avges från hela landskap under olika förhållanden, samt förståelse för hur växthusgasutsläpp kan minimeras genom landskapsplanering.

Projektets namn: Växthusgasbalans på landskapsnivå
Finansiär: Forskningsrådet FORMAS

Kontakt

LiU-forskare inom området

Relaterat innehåll