Verksamhet i laboratorier och verkstäder kan medföra särskilda faror om det t ex förekommer hantering av faroklassade kemiska produkter, gaser, smittämnen, radioaktiva isotoper, elinstallationer, utrusningar, laser. Vägledning kring introduktion av nya medarbetare, hantering av obehöriga och servicefunktioner nedan behöver därför följas i alla LiU veksamhet med laboratorier eller verkstäder.

Introduktion av nya medarbetare på labb och verkstäder

Eftersom arbete i labb och verkstäder ofta innebär fler risker än andra arbetsplatser, är det extra viktigt att nya medarbetare introduceras till arbetsplatsen. Mallen Introduktion av nya medarbetare avseende säkert laboratoriearbete kan användas men med fördel anpassas efter arbetsplatsen och verksamheten, exempelvis kan instituionsspecifik mall finnas. 

Inga obehöriga på labb och i verkstäder

Medarbetare som är behöriga till labb och verkstäder genom sin roll och sina arbetuppgifter har rätt att vistas där. Obehöriga får inte vistas i universitetets laboratorier utan sällskap av LiU medarbetare eller annan behörig person.

Om obehöriga skulle upptäckas i LiU.s lokaler kan Campusväktare kontaktas på telefon 013-28 58 88. Vid fara för person, egendom och/eller miljö ska du alltid först ringa 112.

Minderåriga får endast vistas i laboratorier och verkstäder där verksamheten inte bedöms vara riskfylld och då endast i sällskap av ansvarig person (LiU medarbetare). Barn får inte heller lämnas utan tillsyn i korridorer eller liknande utrymmen som angränsar till laboratorier. Minderårigas arbetsmiljö regleras specifikt i föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö.

Säkerhetsinformation till servicefunktioner

Det finns flera olika servicefunktioner som utför arbetsuppgifter i universitetets laboratorier och verkstäder exempelvis lokalvård, Campusväktare, fastighetsägarna och av dessa anlitade entreprenörer. Det är viktigt att servicefunktioner får information om de risker som finns och nödvändiga skyddsåtgärder. Ansvaret att informera servicefunktioner är delat mellan ansvarig för laboratorieverksamheten och ansvariga för servicefunktionerna:

 • Övergripande information om risker kopplade till verksamhet i laboratorier och verkstäder ges till lokalvård, Campusväktare och fastighetsägare genom Miljö- och säkerhetsenhetens koordinatorer inom laboratoriesäkerhet.
 • Lokal information kring specifik verksamhet i laboratorier och verkstäder inför lokalvårdsuppdrag, fastighetsrelaterade åtgärder (till exempel vid service av utrustning, ventilation eller reparationer) och liknande uppgfiter, ges av respektive verksamhet. Ofta genom person med roll som laboratorieansvarig eller chef med ansvar för laboratorieverksamhet.
 • Ansvariga för servicefunktioner behöver tillse att befintlig och ny personal är informerad om riskerna i verksamheten och om eventuella nödvändiga skyddsåtgärder.
 • Ansvariga för servicefunktioner behöver också tillse att laboratorieansvariga kontaktas innan service eller anläggningsarbeten utförs i laboratorier eller verkstäder (gäller ej återkommande dagligt arbete eller motsvarande). I förekommande fall ska giltigt arbetstillstånd finnas.

Exempel på säkerhetsinformation för Lokalvården

 • Var uppmärksam på skyltning vid laboratorier och verkstäder som kan informerar om särskilda risker
 • Följ eventuella lokala städanvisningar för laboratoriet eller verkstaden
 • Använd alltid handskar vid städning av laboratorier
 • Städning sker endast av golv, inte av bänkytor, utrustningar mm
 • Torka aldrig upp spill på golvet i laboratorier eller verkstäder
 • Stick aldrig ner händerna i papperskorg eller pressa ihop påsar från papperskorgar

Exempel på säkerhetsinformation för Fastighetsägare och entreprenörer

 • Var uppmärksam på skyltning vid laboratorier och verkstäder som kan informerar om särskilda risker
 • Inför allt icke-akut arbete eller åtgärd i laboratorier och verkstäder ska kontakt med ansvariga för laboratorieverksamheten tas innan arbete genomförs. Arbete ska utföras på ett säkert och bör utföras på ett sätt som medför minsta möjliga störning på verksamheten.
 • Arbeten i ventilationssystem från exempelvis dragskåp bedöms som mycket riskfyllt på grund av de faroklassade kemiska produkter som hanteras i laboratorieverksamhet. Även arbete i avloppssystem nära laborativ verksamhet bör bedömas som riskfyllt, då spill av faroklassade produkter till avlopp kan ha skett. Rekommenderade skyddsåtgärder är att heltäckande skyddsutrustning (kläder, handskar, visir eller glasögon) samt andningsskydd ska användas vid dessa arbeten.
 • Explosionsklassade områden kan finnas. Inom dessa områden finns det restriktioner vad gäller heta arbeten, användning av elektrisk utrustning med mera.

Att tänka på inför och under perioder med lägre aktivitet i labb och verkstäder

Under t ex sommarmånaderna kan det i perioder vara låg aktivitet i laboratorier och verkstäder. Inför sådana perioder av lägre aktivitet och närvaro finns det en del som är bra att tänka på. Läs mer om detta under Checklistor och ronder.