Linköpings universitet (LiU) och Region Östergötland har sedan många år samverkan i frågor av gemensam betydelse rörande utbildning, forskning och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Samverkan sker också inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet och för detta ändamål finns ett samarbetsavtal; SAMS, samarbetsavtal inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet, där syftet är att: 

  • Samverka i gemensamma frågor som rör arbetsmiljö, miljö och säkerhet och i övrigt verka för dialog, informations- och erfarenhetsutbyte i syfte att förbättra båda parters arbete inom dessa områden.
  • Säkerställa en organisation för gemensamma ställningstaganden, beslut, informationsöverföring och övrigt av betydelse för samarbete inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet (SAMS).

En betydande andel medarbetare med placering inom LiU respektive Region Östergötland utför arbetsuppgifter inom den andra partens respektive ansvarsområden. Därutöver bedriver parterna arbete på gemensamma eller parallella arbetsplatser.

Gemensamma arbetsställen innebär arbetsplatser där personal från båda parterna arbetar i samma lokaler antingen samtidigt eller i tidsmässig anslutning till varandra vilket innebär att man påverkar varandras arbetsmiljö, till exempel att arbete bedrivs av båda parter i samma laboratorium eller forskningslokaler.

Parallella arbetsplatser innebär arbetsplatser där personal från respektive part arbetar i separata laborationslokaler men placerade i samma korridor som den andra parten eller att man är verksam i samma hus men på olika våningsplan och nyttjar samma faciliteter i form av exempelvis vatten, avlopp, ventilationssystem, miljörum, personalrum med mera.

Samordningsansvar inom arbetsmiljö

Samordningsansvar inom arbetsmiljö är en viktig del i avtalet, och innebär att den arbetsgivare som råder över arbetsstället ska vara ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågorna och åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall, enligt Arbetsmiljölagen, 3 kap 7 d §. Mer information om samordningsansvar och stöd i hur man kan arbeta med att utse samordningsansvariga finns i bilagor till SAMS avtalet.

Samarbetsavtalet i fulltext

SAMS-organisation

Styrgrupp

Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år och Linköpings universitet och Region Östergötland är växelvis ordförande för styrgruppen och representerar också verksamheten. I styrgruppen ingår också de två ordföranden från strategiska gruppen.

Strategisk grupp

Strategiska gruppen sammanträder minst tre gånger per år och Linköpings universitet och Region Östergötland är växelvis sammankallande och ordförande.

Följande områden är representerade av sakkunniga i den strategiska gruppen:

  • Arbetsmiljö: Avser framförallt samordningsansvar inom arbetsmiljö, vilket innebär att den arbetsgivare som råder över arbetsstället ska vara ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågorna och åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall. Det innebär att den som bedriver den huvudsakliga verksamheten på det gemensamma arbetsstället har en skyldighet att säkerställa att arbetsmiljöfrågor samordnas. För mer information om samordningsansvaret se bilagorna i SAMS avtalet.
  • Miljö: Avser till exempel kemikaliehantering, utsläpp till vatten och luft och avfallshantering. 
  • Säkerhet: Avser fysisk säkerhet till exempel tillträde till lokaler och behörighet till system. 
  • Brandskydd: Avser systematiskt brandskyddsarbete till exempel utrymningsorganisation, egenkontroll, information till nyanställda. 
  • Laboratoriesäkerhet: Avser arbete med de särskilda krav och risker som förekommer i laboratoriemiljö till exempel tillsyn, hantering av brandfarlig vara och kemikaliehantering. Inom området ingår också biosäkerhet och strålsäkerhet. 
  • Kemikaliehantering