Rösten som meningsbärande element i social interaktion

Jag har en bakgrund inom sång och musik, studier i franska och lingvistik samt som legitimerad logoped. Mitt främsta intresseområde är mellanmänsklig kommunikation: vad består den av och hur ska man egentligen tolka dess beståndsdelar och sammansättning? Jag intresserar mig för språkets pragmatik, paralingvistiska fenomen (exempelvis prosodi, blickar och gester), språket och kommunikationens neurala grunder (särskilt höger hemisfär), men även konstnärliga uttryck (framförallt dans och musik).

Mitt avhandlingsarbete sker inom ramen för projektet ”Rösten som medel för samordning av handling” vars övergripande syfte är att ifrågasätta de vedertagna gränserna mellan begrepp såsom språk och icke-språk, språk och kropp samt mellan människans inre och den observerbara världen. Inom projektet undersöks hur människor kommunicerar kring gemensamma projekt, med särskilt fokus på hur man bortom språket använder rösten som kommunikationsmedel. Man tittar även på hur denna röst samverkar med övriga kommunikationssätt såsom språk, gester, blickar och andra semiotiska resurser. Varför väljs ett uttryckssätt framför ett annat och vad säger detta om språkets, och i vidare bemärkelse den mänskliga kommunikationens, natur? Mitt bidrag till projektet rör interaktion i konstnärliga praktiker och jag skärskådar gränsen mellan konstnärliga och språkliga uttryck. Som metod används en kombination av multimodal interaktionsanalys och fenomenologi.

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Handledare doktorsavhandlingVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll