Röst, språk och kropp som medel för estetisk förhandling under operarepetitioner 

Min forskning handlar om hur medlemmarna i en operaensemble använder sig av olika kommunikativa strategier för att skapa en operaföreställning, med ett särskilt fokus på hur rösten används i interaktion. Med hjälp av multimodal interaktionsanalys undersöker jag hur rösten samverkar med övriga semiotiska resurser såsom språk, kropp och blickorientering.

 

Jag undersöker hur deltagarna under sceniska operarepetitioner, då förkroppsligade dramatiska handlingar skapas, använder sig av både beskrivande och gestaltande strategier för att förhandla om föreställningens estetik, samt vilken roll rösten kan ha i detta arbete. Även om de dramatiska handlingarna ska koordineras med sång i slutändan, visar min forskning att andra röststrategier ofta används under repetitionerna (till exempel icke-lexikala ljud, talad librettotext eller deskriptivt språk). Hur används dessa olika röststrategier i interaktionen och vad säger det om rösten som fenomen?  


Mitt avhandlingsarbete sker inom ramen för projektet ”
Non-lexical vocalizations” vars övergripande syfte är att ifrågasätta de vedertagna gränserna mellan språk och icke-språk och språk och kropp.


Publikationer

Löfgren, A. (2020). Song versus talk during depictions in proposal sequences at opera rehearsals – Intersubjectivity and vocal modality. European Conference on Conversation Analysis. June 30, 2020, online.

Löfgren, A. (2019) Mixing song and speech when proposing at opera rehearsals. 5th Copenhagen Multimodality Day, 4 October, Copenhagen.

Löfgren, A. & Hofstetter, E. (2019). Depiction vs. rehearsal: Comparing how professional musicians use depictive playing and rehearsal playing. 12th ILL, May 3-5, Lund.

Forskningsprojekt

Undervisning

Jag undervisar på logopedprogrammet vid Linköpings universitet och har kursansvar för kursen Tal- och språkstörning hos barn I (30 hp). 

CV

Utbildning och bakgrund

Jag har en kandidatexamen i franska och lingvistik från Uppsala universitet samt en magisterexamen i logopedi från Uppsala universitet.

Jag är legitimerad logoped med arbetslivserfarenhet inom barnspråk, neuro och flerspråkighet. Jag har även en bakgrund inom musik.

Andra uppdrag

Doktorandrepresentant i Filosofiska fakultetens forskarutbildningsnämnd. 

Handledare doktorsavhandling

Organisation