Hälsa, konsumtion och retorik

Anitas forskning rör hälsa, konsumtion och retorik. 2005 disputerade hon vid Tema Hälsa och samhälle, LiU, på en avhandling om medial retorik kring estetisk kirurgi. I fokus stod frågor kring hur den estetiska kirurgin presenterades, argumenterades för och gestaltades för att framstå som en meningsfull och legitim praktik i den samtida kulturen och i människors liv. 

I antologin Reklam och hälsa. Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia (Carlssons 2005), red. Roger Qvarsell och Ulrika Torell bidrog Anita med ett kapitel om hur stress som retorisk figur introducerades i svensk reklam, vilket lett till att en mängd vardagliga konsumtionsartiklar marknadsförs med hjälp av sådan retorik. 

Hon har också deltagit i ett mer metodologiskt inriktat antologiprojekt om diskursanalys med Mats Börjesson och Eva Palmblad som redaktörer. Diskursanalys i praktiken, som gavs ut 2007 på Liber förlag, med bidrag från olika forskare bmed skilda discipliner och med utgångspunkt i deras egna undersökningar.

Antologin Burkar, påsar och paket: förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer, (red.) Ulrika Torell, Roger Qvarsell och Jenny Lee, gavs ut på Nordiska Museets förlag 2010. Projektet omfattade varuförpackningarnas utveckling och roll i ett alltmer komplext distributionssystem av varor, liksom förpackningens roller och funktioner i konsumtionskulturen med betoning på dess sociala och kommunikativa dimensioner. En ambition med var att resa frågor kring förpackningen som empiri, att diskutera dess förtjänster och särdrag som studieobjekt för kulturanalytiska studier inom konsumtionsområdet. Mitt bidrag handlar om "Rättvisemärkta förpackningar som objekt eller medium för konsumentmakt och politisk konsumtion". 

Utöver forskningen är Anita mycket engagerad i undervisning. Hon arbetar som Universitetslektor i Samhälle och kultur i ett skolperspektiv, hon är Studierektor för Masterprogrammet i Samhälls- och välfärdsstudier (SVS), Programmet för Samhälls- och kulturanalys (SKA) och Samhälle och kultur i ett skolperspektiv (SOKIES – 2001 och 2011 års lärarprogram). Dessutom är Anita Ombud för Lika villkor vid ISV.
  

Publikationer

2023

2022

2021

2020

Relaterade information

Organisation