Fotografi av Christopher Olsson

Christopher Olsson

Postdoktor

Jag är postdoktor i kulturgeografi vid CKS. Mitt forskningsintresse berör olika samhälls- och planeringsfrågor som knyter an till kommunal fysisk planering, sociala interaktioner, lokala utvecklingsprocesser och frågor om hållbar utveckling. 

Pågående forskning 

Utmaningar och möjligheter med att dela på resurser

I detta projekt undersöker jag människors föreställningar, inställningar och upplevda erfarenheter av att dela på resurser som ett led i att sänka konsumtionsbaserade utsläpp. Men även hur dessa upplevelser och erfarenheter skiljer sig åt mellan socio-rumsliga kontexter samt vilken typ av infrastrukturella och institutionella stöd som behövs för att delning i vardagen ska bli enklare. Projektet bedrivs vid Örebro universitet. 

Avhandlingsarbete

Min doktorsavhandling  behandlade produktionen av offentliga rum i kommunal fysisk planering med ett specifikt fokus på mötesplatsen som idé och planeringspraktik. Studiens syfte var att kritiskt granska hur, och varför, svensk kommunal planering begreppsliggör, producerar och reproducerar det offentliga rummet som mötesplats.

Nyheter