Föreställningar om svensk natur i turistiska kontexter 

I min forskning intresserar jag mig för föreställningar om den svenska naturen i turistiska kontexter, samtidigt som jag är intresserad av att studera diskurser och underliggande maktstrukturer i relation till dessa föreställningar. För tillfället arbetar jag främst med att definiera mitt avhandlingsämne, som kommer att cirkulera kring mitt intresse för svensk natur och turism. 

Jag har en diversifierad bakgrund, med en kandidatexamen i turismvetenskap och en masterexamen i miljövetenskap. Utgångspunkten för mig är att behålla min turistiska inriktning, och applicera perspektiv från miljövetenskapen. Turism är ett växande forskningsfält där forskare med bakgrund från olika områden tillsammans arbetar för att öka förståelsen om människors resande. Mitt bidrag handlar om att öka förståelsen för hur turism som forskningsfält kan kombineras med miljövetenskapen, där framförallt miljöhumaniora är det område som jag är verksam inom. För tillfället arbetar jag med att definiera mitt avhandlingsämne. Vad jag vet säkert är att min idé kommer innehålla de två byggstenarna svensk natur och turism. Jag är särskilt intresserad av hur den svenska naturen förstås och presenteras i olika kontexter.

Naturen som en fysisk entitet eller en social konstruktion

Det finns flera olika sätt att förstå begreppet natur på. Antingen kan den ses som en fysisk entitet, ett ting, som existerar på jorden oavsett om vi människor är närvarande eller inte. Detta perspektiv behandlar naturen som motsatsen till mänskligheten, där allt som finns omkring oss, som inte är ett resultat av mänsklig aktivitet, anses vara natur. Ett annat sätt att se på naturen är som en social konstruktion, som vi människor har skapat och fortsätter att skapa. I detta perspektiv är det förståelsen av naturen som socialt begrepp som står i fokus. Hur vi ser på naturen, hur vi pratar om den, hur vi förstår andras berättelser om den och hur dessa synsätt sedan sprids påverkar hur begreppet natur används i samhället. I min forskning fokuserar jag på det här synsättet.

Naturens betydelse för turismen

Naturen är ett dragplåster för turismen, och fungerar som en slags tillgång för turismnäringen och dess skapande av turistiska produkter och tjänster. I Sverige är den svenska naturen en viktig komponent till varför människor vill turista i landet. Även om naturen inte alltid är den främsta reseanledningen så är det många turister som vill uppleva den under sin resa. Den svenska naturen är även viktig i framtagningen av turistiska produkter och tjänster, där turistiska aktörer skapar attraktion genom att producera turistiska upplevelser med naturen som inspiration. Jag intresserar mig bland annat för hur turistiska aktörer förstår och presenterar den svenska naturen i relation till sin verksamhet. Framställningen av den svenska naturen finner jag särskilt intressant, där vissa delar av den svenska naturen visas upp medan andra undangöms. Med hjälp av miljöhumanistiska perspektiv och förhållningssätt kan dolda maktstrukturer och relationer påvisas, samtidigt som förståelsen för vad som anses vara normalt eller inte kan skapas.

Publikationer

Forskningsprogram & Nätverk

CV

Examen

 • 2016
  Masterexamen i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling.

 • 2014
  Kandidatexamen i turismvetenskap med inriktning mot naturmiljöer och kulturarv.

Undervisning

 • Miljövetare, Kandidatprogram

Särskilda uppdrag

 • Koordinator för Norrköpings Beslutsarena 
 • Doktorandrepresentant i Forskarutbildningskommittén

 

Arrangemang

 • Arrangör av Drivhuset En klimatfestival över gränserna. 18-19 November 2017
 • Arrangör av Sustainable Future (Framtidsveckan) 21 April, 2016

 

Nyheter

Blogginlägg om Drivhuset klimatfestival 

A Climate Festival that Crossed Borders

"It has almost been three months since I, together with two colleagues, could enjoy the climate festival that we had been planning for almost half a year. It was pure pleasure to finally being able to harvest the fruit of our work. I would lie if I said it was easy to organize a climate festival, but I would also lie if I would say that it was not one of the most inspirational things I have done".

Till The Seed Box Blog
Maher and Sousou Cissoko spelar på Drivhuset klimatfestivalMaher and Sousou Cissoko spelar världsmusik med rötter från både Sverige och Senegal. Foto: Emelie Fälton

Debatt

Missgynna inte tvärvetare!

Tvärvetenskap uppmärksammas alltmer och lyfts fram som ett bidrag till lösandet av samhällsproblem. Trots det kvarstår ofta krav på en traditionell disciplinär bakgrund, vilket innebär hinder för tvärvetenskapliga forskare.

Det skriver doktoranderna Emelie Fälton och Maria Jernnäs i ett öppet brev till akademin i Universitetsläraren. 

Till Missgynna inte tvärvetare

Doktoranderna Emelie Falton och Maria Jernnäs Emelie Fälton och Maria Jernnäs doktorerar i miljövetenskap.

Handledare

Om Tema Miljöförändring