Föreställningar om svensk natur i turistiska kontexter 

I min forskning intresserar jag mig för föreställningar om den svenska naturen i turistiska kontexter, samtidigt som jag är intresserad av att studera diskurser och underliggande maktstrukturer i relation till dessa föreställningar. För tillfället arbetar jag främst med att definiera mitt avhandlingsämne, som kommer att cirkulera kring mitt intresse för svensk natur och turism. 

Jag har en diversifierad bakgrund, med en kandidatexamen i turismvetenskap och en masterexamen i miljövetenskap. Utgångspunkten för mig är att behålla min turistiska inriktning, och applicera perspektiv från miljövetenskapen. Turism är ett växande forskningsfält där forskare med bakgrund från olika områden tillsammans arbetar för att öka förståelsen om människors resande. Mitt bidrag handlar om att öka förståelsen för hur turism som forskningsfält kan kombineras med miljövetenskapen, där framförallt miljöhumaniora är det område som jag är verksam inom. För tillfället arbetar jag med att definiera mitt avhandlingsämne. Vad jag vet säkert är att min idé kommer innehålla de två byggstenarna svensk natur och turism. Jag är särskilt intresserad av hur den svenska naturen förstås och presenteras i olika kontexter.

Naturen som en fysisk entitet eller en social konstruktion

Det finns flera olika sätt att förstå begreppet natur på. Antingen kan den ses som en fysisk entitet, ett ting, som existerar på jorden oavsett om vi människor är närvarande eller inte. Detta perspektiv behandlar naturen som motsatsen till mänskligheten, där allt som finns omkring oss, som inte är ett resultat av mänsklig aktivitet, anses vara natur. Ett annat sätt att se på naturen är som en social konstruktion, som vi människor har skapat och fortsätter att skapa. I detta perspektiv är det förståelsen av naturen som socialt begrepp som står i fokus. Hur vi ser på naturen, hur vi pratar om den, hur vi förstår andras berättelser om den och hur dessa synsätt sedan sprids påverkar hur begreppet natur används i samhället. I min forskning fokuserar jag på det här synsättet.

Naturens betydelse för turismen

Naturen är ett dragplåster för turismen, och fungerar som en slags tillgång för turismnäringen och dess skapande av turistiska produkter och tjänster. I Sverige är den svenska naturen en viktig komponent till varför människor vill turista i landet. Även om naturen inte alltid är den främsta reseanledningen så är det många turister som vill uppleva den under sin resa. Den svenska naturen är även viktig i framtagningen av turistiska produkter och tjänster, där turistiska aktörer skapar attraktion genom att producera turistiska upplevelser med naturen som inspiration. Jag intresserar mig bland annat för hur turistiska aktörer förstår och presenterar den svenska naturen i relation till sin verksamhet. Framställningen av den svenska naturen finner jag särskilt intressant, där vissa delar av den svenska naturen visas upp medan andra undangöms. Med hjälp av miljöhumanistiska perspektiv och förhållningssätt kan dolda maktstrukturer och relationer påvisas, samtidigt som förståelsen för vad som anses vara normalt eller inte kan skapas.

Publikationer

Forskningsprogram & Nätverk

CV

Examen

  • 2016
    Masterexamen i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling.

  • 2014
    Kandidatexamen i turismvetenskap med inriktning mot naturmiljöer och kulturarv.

Undervisning

  • Miljövetare, Kandidatprogram

Särskilda uppdrag

  • Koordinator för Norrköpings Beslutsarena 

 

Relaterade forskare

Om Tema Miljöförändring