Forskning

Hösten 2018 påbörjade jag mitt avhandlingsprojekt, som handlar om lärarutbildningen. I projektet intresserar jag mig för hur lärarutbildningen flödar och rör sig, med och genom studentkroppar som ofta är marginaliserade i samhället. Genom intervjuer med studenter samt autofenomenografiskt skrivande undersöker jag välkomnande, bekvämlighet och deltagande på lärarutbildningen. Jag fokuserar särskilt på normbrytande ur ett intersektionellt maktkritiskt perspektiv, där teorier om kroppsmaterialitet, affekt, posthumanism, postkolonialitet, dekolonialitet, queerteori och fenomenologi blir viktiga. Under arbetet använder jag mig av begreppen ”student-figurationer” och ”student-kroppsscheman” som utgångspunkter för att undersöka känslor och affektiva processer på utbildningen. Projektet befinner sig inom ett utbildningsvetenskapligt och pedagogiskt fält, med en genusvetenskaplig inriktning. 

Undervisning

Undervisning är en viktig del av mitt arbete, och framförallt undervisar jag på universitetets olika lärarutbildningar. Jag är seminarielärare på ämneslärarprogrammet och föreläser inom områdena genus, normkritik, likabehandling, värdegrund och intersektionalitet. Jag medverkar även på Didacticums workshopserie om inkluderande högre utbildning. Våren 2020 var jag kursansvarig för kursen ”Individen och sociala konstruktioner i en globaliserad värld 7,5 hp” på magisterprogrammet i pedagogik på Södertörns högskola.

CV

  • Utbildare Amphi Produktion, 2014-2018
  • Utbildare Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2009-2014
  • Filosofie masterexamen i Genusvetenskap, Linköpings universitet, 2014
  • Gymnasielärarexamen i historia och svenska, Södertörns högskola, 2011
 

Uppdrag

  • Kvalitetsråd för forskarutbildning, doktorandrepresentant
  • Redaktionsmedlem för den vetenskapliga tidskriften Confero

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Organisation