Fotografi av Eva Ellström

Eva Ellström

Professor emeritus

Jag forskar och undervisar inom kommunikation, arbetsplatslärande och ledarskap, främst inom vård och omsorg. Tidigare har min forskning bland annat varit inriktad mot pedagogisk utveckling i förskolan.

Presentation

Min forskning handlar om lärande och kunskapsutveckling samt förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer. Jag har särskilt studerat chefers/ledares roll för lärande i det dagliga arbetet. 

Just nu arbetar jag med ett projekt kallat Ledarskap för lärande? Chefers stöd för arbetsplatslärande inom äldreomsorgen. Projektet avser att bidra med ökade kunskaper om verksamhetschefers roll vad gäller att arbeta med utvecklings- och lärandefrågor, och därmed skapa förutsättningar för att ta tillvara och utveckla personalens kompetens i det dagliga arbetet. Projektet har lärande- och organisationsteoretiska utgångspunkter, och kommer att utgå från och försöka integrera forskning och teori om arbetsplatslärande samt chefers arbete och ledarskap. 

 

Tidigare forskningsprojekt 

Konnektiva modeller för arbetsplatslärande och praktikbaserade innovationer. 

Detta projekt gäller studier av hur lärande och kompetensuppbyggnad på arbetsplatser kan ske genom ett samspel mellan planerade utbildningsinsatser och informellt lärande i det dagliga arbetet, samt hur sådana lärprocesser kan skapa förutsättningar för praktikbaserade innovationer vad gäller produkter (tjänster) och/eller processer. Projektet utgår från vad som kallats en konnektiv modell för arbetsplatslärande, som bygger bl a på utveckling av partnerskap för lärande mellan arrangörer av formell utbildning och arbetsplatser. 

Verksamhetskulturer, chefers arbete och ledarskap inom hemtjänstverksamhet. 

Projektet avsåg att belysa hur enhetschefer inom hemtjänsten i praktiken uppfattar och utformar sitt arbete och ledarskap som aktörer inom ramen för olika lokala verksamhetskulturer, samt att på basis av ny empiri, pröva och söka vidareutveckla den i en tidigare studie gjorda uppdelningen mellan verksamhetskulturer. 

Verksamhetsutveckling genom lärande i arbetslag inom hemtjänsten 

Detta projekt hade som syfte att beskriva och analysera verksamheten inom hemtjänsten med avseende på potentialer för kompetens­utveckling och interaktivt lärande som kan finnas i möten och samspel mellan perso­nal, dels vad gäller förutsättningarna för att samtidigt organisera för en effektiv och kvalitets­inriktad verksamhet, dels för ökade möjlig­heter till lärande, kompetensutveckling och för goda arbetsförhållanden.  

Den goda och uthålliga arbetsplatsen. 

Forskningsansatsen i detta projekt kan karaktäriseras som en interaktiv ansats baserad på fallstudier av lärandeprocesser vid tre olika arbetsplatser inom en kommun (hemtjänst, skola och teknisk service). En utgångspunkt med denna forskningsansats, som både hade ett forskningsfokus och ett interventionsfokus, var att skapa utrymme och möjligheter för lärande och lokalt utvecklingsarbete inom arbetslagen. Samtidigt som forsknings­processen kopplades till den praktiska verksamheten och den utvecklingsprocess som ägde rum i arbetslagen. 

Integrerad utveckling av IT och kompetensutveckling inom äldreomsorgen 

Projektets övergripande syfte var att utveckla IT-system som främjade omsorgs­personalens kunskaps­utnyttjande och kompetensutveckling och som också skulle bidra till att öka säkerhet och omsorgs­kvalitet i det dagliga arbetet. En viktig utgångspunkt i projektet var att utvecklingen av detta IT-system skulle ske i ett samarbete mellan IT-forskare och vårdpersonal, en s.k. participativ ansats. 

FoU-nätverk för gemensam kunskapsbildning och regional förnyelse inom vård och omsorg. 

Ett projekt som bedrevs inom kommunförbundets program: Innovativa kommuner, landsting och regioner. Fokus i projektet var dels analyser av utvecklingsinriktade eller innovativa lärprocesser inom och mellan de organisationer som ingick i FoU centrums verksamhet, dels fokus på hur detta befintliga fler kommunala FoU- system skulle kunna vidareutvecklas till ett system för FoU-samverkan med en regional förnyelsedimension.

Publikationer

2018

Eva Ellström, Per-Erik Ellström (2018) Two modes of learning-oriented leadership: a study of first-line managers Journal of Workplace Learning, Vol. 30, s. 545-561 Vidare till DOI

2015

Karin Kilhammar, Eva Ellström (2015) Co-workership in practice: a study of two Swedish organizations Human Resource Development International, Vol. 18, s. 328-345 Vidare till DOI

2014

Eva Ellström, Per-Erik Ellström (2014) Ledarskap för lärande?: En studie av första linjens chefer inom äldreomsorgen Dynamiska och komplexa miljöer: reflektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman, s. 57-67
Eva Ellström, Per-Erik Ellström (2014) Learning outcomes of a work-based training programme: The significance of managerial support European Journal of Training and Development, Vol. 38, s. 180-197 Vidare till DOI

2012

Eva Ellström (2012) Managerial support for learning at work: a qualitative study of first-line managers in elder care Leadership in Health Services, Vol. 25, s. 273-287 Vidare till DOI

Mer om mig

Forskningsgrupper/nätverk

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv 

HELIX VINN Excellence Centre

CV

  • Professor i pedagogik, 2011
  • Docent i pedagogik, 2001
  • Specialistkompetens i pedagogisk psykologi, 2001
  • Specialistkompetens i klinisk psykologi, 1997
  • Filosofie doktorsexamen i ämnet pedagogik, 1993
  • Filosofie licentiatexamen i pedagogik, 1990
  • Legitimerad psykolog, 1984
  • Filosofisk ämbetsexamen, 1974
  • Filosofie kandidatexamen, 1972

Organisation