Fotografi av Herbert Jacobson

Herbert Jacobson

Universitetslektor, Docent

Jag är intresserad av komparativ rätt, internationella samarbeten på rättens område, förhållandet mellan språk och juridik och vill särskilt framhålla värdet av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.

Proaktiv juridik och tvärvetenskap

I början av min forskarbana intresserade jag mig för komparativ rätt, vilket har lett mig till frågor om internationalisering av rätten och förhållandet mellan språk och juridik. Ett intresse för proaktiv juridik har i sin tur medfört en insikt om värdet av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.

Jag skrev min doktorsavhandling om preskription av skadeståndsfordringar, eftersom jag var och är intresserad av grundläggande civilrätt. Jag jämförde där tysk, fransk, dansk, norsk rätt med svensk. Vidare skrev jag en liten bok om enkla bolag, där jag jämförde det svenska regelverket med motsvarande tyska och franska.

Intresset för proaktiv juridik har i sin tur fört med sig ett engagemang i tvärvetenskapliga projekt. Ett avslutat projekt rörde en ny affärsmodell, funktionsförsäljning, med en särskild inriktning på funktionsförsäljning av ljus. Jag samskriver en artikel som rör rättsliga aspekter av denna affärsmodell med Annelie Carlsson, som är expert på till exempel livscykelanalyser och beräkning av livscykelkostnader.


Pågående projekt

Balanserade termiska nät – BTN

För närvarande forskar jag inom ramen för ett projekt som bär beteckningen ”Balanserade termiska nät” (BTN). Dessa nät består av rör med vatten, vilka har en temperatur på mellan 10° och 35°– 40°. Ur detta vatten hämtas och lämnas energi för att kyla respektive värma upp fastigheter, tillförsel av energi tänks på det principiella planet balanseras av uttaget av energi. Syftet med forskningen är att undersöka de samhälleliga, särskilt rättsliga förutsättningarna, för att etablera och driva sådana nät. Forskningen finansieras av Energimyndigheten.

Hållbar energiproduktion

Jag är i skrivande stund involverad i en ansökan om finansiering av ett projekt som rör möjligheterna att åstadkomma en hållbar energiproduktion med hänsyn till miljön, existerande kulturmiljöer och regional tillväxt. Här förekommer målkonflikter, samtidigt som det finns möjligheter att åstadkomma synergier.

Upphandling

En annat projekt som jag också har del i, är uppbyggnaden av en Centrumbildning som rör upphandling, inledningsvis framförallt offentlig upphandling, och möjligheten att använda detta rättsliga institut för att åstadkomma en hållbar resursanvändning och en cirkulär ekonomi.

Undervisning

Jag undervisar på de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet.

Min undervisning har omfattat ett flertal ämnen, såsom fordringsrätt, associationsrätt, straffrätt. Vidare har jag handlett uppsatsförfattare, både på kandidat- och masternivå.
Jag är dessutom aktiv i försöken att åstadkomma ett student- och lärarutbyte med Juridiska fakulteten i Yerevan State University, Armenien.

Korta fakta

Forskningsprojekt

  • BTN – Balanserade termiska nät. Jag är forskningsledare för detta projekt
  • SYNK – Synergier och målkonflikter – kulturmiljö, förnybar energi och regional tillväxt
  • TRaSP – Transdisciplinary Centre for Sustainable Procurement

Nätverk

  • Stockholm Centre for Commercial law, Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt
  • Svenska sektionen av den internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi (IVR)
  • Föreningen för lagstiftningslära

CV

  • Juris doktorsexamen vid Stockholms universitet 2005
  • Docent vid Linköpings universitet 2015

Nyheter

Organisation