Läsförmåga hos ungdomar med mild intellektuell funktionsnedsättning 

Tidigare forskning har visat att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är svaga läsare, men det finns i dagsläget mycket lite kunskap om varför. Att behärska läsning är essentiellt för att aktivt kunna delta i samhället. 

En ökad kunskap om vilka förmågor som förutsäger läsförmågan hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är därmed nödvändig. Detta kan i sin tur bidra till en ökad medvetenhet kring hur läsförmågan kan stödjas för att uppnå högre delaktighet i samhället.

Kartläggning av faktorer

Syftet med min forskning är att kartlägga vilka språkliga, kognitiva och miljörelaterade faktorer som påverkar och förutsäger läsförmågan hos ungdomar med mild intellektuell funktionsnedsättning. 

För att uppnå detta kommer ett flertal variabler relaterade till läsning, språk, kognition och hemmiljö att testas hos ett stort antal deltagare.

Jag kommer även att undersöka huruvida de teorier som dominerar läsforskningen rörande typiskt utvecklade individer är tillämpbara för målgruppen i detta projekt.

Läsförmåga vid mild intellektuell funktionsnedsättning

I dagsläget vet vi att många ungdomar med mild intellektuell funktionsnedsättning uppvisar svårigheter med läsförmågan, både gällande avkodning (den tekniska aspekten av läsning) och läsförståelse. Nästa steg är att försöka förstå varför. 

Läsforskningen har de senaste decennierna identifierat ett antal underliggande förmågor som påverkar läsförmågan i mer eller mindre utsträckning, men denna forskning fokuserar nästan uteslutande på typiskt utvecklade barn och ungdomar. 

Mer kunskap behövs kring de underliggande faktorer som påverkar läsförmågan hos ungdomar med mild intellektuell funktionsnedsättning, för att därefter kunna optimera läsinlärningen för denna målgrupp.

Publikationer

2022

2021

Mary Rudner, Karin Nilsson, Josefine Andin, Krister Schönström, Emil Holmer (2021) Teckenspråk och kognition Leva som andra: Ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder, s. 289-308

Projekt

Forskningsmiljöer