Fotografi av Karin Roberg

Karin Roberg

Adjungerad professor

Mitt mål är att kunna skräddarsy behandlingen och därmed förbättra överlevnaden och livskvalitén för patienter med huvud-halscancer

Identifiering av biomarkörer med betydelse för behandlingssvar och klinisk prognos i huvud-och-halscancer

Cancer i huvud och halsområdet (SCHH) är den sjätte vanligaste cancerformen i världen med ca 1300 nya fall per år i Sverige.

Majoriteten av alla huvud-halscancrar är skivepitelcancer och har sitt ursprung i slemhinnan i munhålan, svalget, strupen och näsan.

Framstegen inom kirurgisk och onkologisk behandling har förbättrat livskvalitén men den totala överlevnaden har inte ökat nämnvärt. En kombination av strålbehandling/kirurgi eller strålbehandling/cytostatika är i dag de vanligaste behandlingarna av lokalt avancerad SCHH. SCHH anses vara en av de mest heterogena tumörtyperna och genetiska förändringar tros till stor del ligga bakom utveckling och progression av SCHH.

Många enskilda genetiska förändringar har identifierats men deras inverkan på behandlingssvar och överlevnad är inte klarlagda. Dessa förändringar påverkar ett stort antal cellulära processer som är kända för att vara inblandade i cancerbehandling, såsom celltillväxt, cellcykeln/apoptos, celladhesion, mobilitet, invasion, angiogenes och inflammation.

Skivepitelcancer i huvud-halsområdet (SCHH) är ofta svåra att behandla och 5-årsöverlevnaden är endast ca 60 %. Det finns därför ett stort behov av nya prediktiva biomarkörer och nya mål för behandling.

I kliniken används i dag inga biomarkörer utan behandlingen bestäms utifrån TNM och tumörlokalisation och därför sker både under och överbehandling.

I detta projekt används för att utvärdera behandlingssvar och för att karakterisera tumörcellernas egenskaper (1) tumör biopsier från patienter, (2) SCHH cellinjer som vi har etablerat från tumörbiopsier och (3) musxenograft från etablerade cellinjer.

Basen för forskningen är vår unika cellinjekollektion som har hög kvalité (väldefinierad och används i låga passagenummer= mer lik ursprungstumören) och där mycket data som behandlingskänslighet, mutationer, SNP förekomst (single nucleotide polymorphism) och patientdata har tagits fram. Verifieringar av in vitro resultat görs i xenografts eller i tumörbiopsier och mekanistiska verifieringar av immunhistokemiska resultat från tumörbiopsier i relevanta cellinjer.

Nya biomarkörer skulle leda till att nya terapier kan utvecklas och att fler individuella behandlingsstrategier kan införas på kliniken.


Jag är biträdande programansvarig på BMA-utbildningen, basgruppshandledare på läkarlinjen samt föreläser på medicinsk biologi.

Publikationer

Publikationer i DiVA

2024

Aida Ajan, Karin Roberg, Ingemar Fredriksson, Jahan Abtahi (2024) Reproducibility of Laser Doppler Flowmetry in gingival microcirculation. A study on six different protocols Microvascular Research, Vol. 153, Artikel 104666 Vidare till DOI
Natasa Matic, Lina Pettersson, Felicia Sellebjerg, Lina Lindberg, Karin Roberg, Emilia Wiechec (2024) Prognostic value of hypoxia-responsive gene expression profile in patients diagnosed with head and neck squamous cell carcinoma Translational Oncology, Vol. 39, Artikel 101841 Vidare till DOI

2023

Geyunjian H. Zhu, Mohammad Azharuddin, Bapan Pramanik, Karin Roberg, Sujoy Kumar Biswas, Padraig D´arcy, Meng Lu, Apanpreet Kaur, Alexander Chen, Ashis Kumar Dhara, Alexandru Chivu, Yunhui Zhuang, Andrew Baker, Xiewen Liu, David Fairen-Jimenez, Bismoy Mazumder, Rongjun Chen, Clemens F. Kaminski, Gabriele S. Kaminski Schierle, Jorma Hinkula, Nigel K. H. Slater, Hirak K. Patra (2023) Feasibility of Coacervate-Like Nanostructure for Instant Drug Nanoformulation ACS Applied Materials and Interfaces, Vol. 15, s. 17485-17494 Vidare till DOI

Forskning

Organisation