Med ett snabbt framväxande och obeforskat, digitalt utbildningslandskap som fond, syftar min forskning till att undersöka hur grundskollärares undervisningspraktiker påverkas och (om)formas av läromedel med artificiell intelligens (AI) som tillämpar maskininlärning (ML). 

ML är, förenklat, ett samlingsnamn för olika programmeringsmetoder som “tränar och “lär” datorer att lösa specifika uppgifter. I en undervisningskontext kan ML-baserade läromedel användas exempelvis för att automatisera vissa (lärar)uppgifter såsom planering, individualiserad undervisning och bedömning. Teknologierna har börjat introduceras i klassrum världen över, starkt understödda av de senaste årens policyriktade rapporter och det interdisciplinära forskningsfältet Artificial Intelligence in Education (AIED) och accelererats av pandemins effekter på skolväsendet. Praktiknära, utbildningsvetenskaplig forskning på område är samtidigt fortfarande mycket begränsad. Jag är nyfiken av att förstå hur lärares praktiker i en klassrumskontext påverkas av ML-baserade teknologier och omvänt hur ML-baserade läromedel påverkas av lärare. Med en explorativ ansats, förankrad i Aktör-Nätverksteori hoppas jag även synliggöra de etiska implikationer för lärare och elever som följer med AI-teknologiernas användning.

Sociala medier

Publikationer

2023

Katarina Sperling, Cormac McGrath, Linnéa Stenliden, Anna Åkerfeldt, Fredrik Heintz (2023) Mapping AI Literacy in Teacher Education 2nd International Symposium on Digital Transformation: August 21-23, 2023, Linnaeus University, Växjö

2022

Forskning

Organisation