Pedagogiskt arbete Norrköping

PedArb-1200

Pedagogiskt arbete är en forskningsmiljö som bedriver forskning i anslutning till lärarutbildningen vid Linköpings universitet, speciellt den del som genomförs i Norrköping.

Forskningsfältet pedagogiskt arbete hålls samman av sin kärna snarare än sina gränser. Denna kärna består av praktiknära forskning om verksamheter i anslutning till utbildning, som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning. Som forskningsfält omfattar pedagogiskt arbete frågeställningar om hur, varför och med vilket innehåll som utbildning bedrivs. Forskningen i pedagogiskt arbete i Norrköping är brett diskursorienterad och förankrad i konstruktivistisk teoribildning. Gemensamt för flertalet forskare är intresset för fältnära analyser av utbildningens praktik. I förgrunden finns därför interaktion mellan barn, elever, pedagoger och vårdnadshavare. Detta kan relateras till utbildningens strukturella och politiska villkor och andra ramfaktorer, eftersom villkoren för hur utbildning kan förstås och genomföras ses som produkter av samspel mellan olika aktörer och institutioner. Våra medarbetare representerar olika akademiska discipliner. Därför kännetecknas forskningsmiljön av mångfald, både vad gäller teoretiska som metodologiska perspektiv. Forskningen har en tvärvetenskaplig ansats med problemorienterade och tematiskt utformade projekt. Detta möjliggör en kritisk granskning av pedagogisk verksamhet såväl som kunskapsbildning på det utbildningsvetenskapliga området. Forskningsprojekten vid pedagogiskt arbete riktas mot utbildningssektorns olika institutioner, främst förskola, fritidshem och skola men även högre utbildning mot profession, särskilda ungdomshem, film och teater samt skolinspektion. I nuläget representeras forskningsfältet av fem olika kunskapsområden som berikar varandra och ger upphov till nya spännande frågeställningar.

En blomma som visar fem olika forskningsområden.  

Kunskapsområden

Publikationer

Omslag för publikation ''
Sally Wiggins Young, Annerose Willemsen, Jakob Cromdal (2023)

International Journal of Early Childhood Vidare till DOI

Kontakt

Forskare

Forskarutbildning

Nationell konferens i pedagogiskt arbete

Forskningsseminarium

Nyheter

Relaterat innehåll

Organisation