Fotografi av Madelene Persson Holmström

Madelene Persson Holmström

Samordnare

Samordnare på IEI:s kansli. I mina arbetsuppgifter fokuserar jag främst på infrastruktur och den fysiska arbetsmiljön vid institutionen.

Samordnare på kansliet vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 

Jag arbetar med institutionens centrala administration med fokus på infrastruktur och fysisk arbetsmiljö.

Mitt arbete på IEI är att samordna och utveckla kanslifunktionen för att möta framtida krav och skapa en ändamålsenlig och kvalitetssäker central administration. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter som samordnare inom institutionens kanslifunktion kan sammanfattas i två huvuduppgifter, dels arbete som är kopplat till hela kedjan av medarbetarnas administrativa infrastruktur före, under och efter anställningstiden och dels arbete med institutionens fysiska arbetsmiljö och lokalsamordning.

Min uppgift avseende infrastrukturfrågorna är att ansvara för institutionens kontohantering och e-postlistor samt som telefoniansvarig. Arbetet innebär att vara kontaktperson mot HR-funktionen inför medarbetares introduktion och avslut avseende ovanstående frågor. Jag har även nära dialog med IT-avdelningen i de frågor som berör medarbetarens informationssäkerhet samt vid inköp och avyttring av medarbetares telefoner.

I den delen av arbetet som berör fysisk arbetsmiljö och lokalsamordning bidrar jag i min roll till att skapa goda förutsättningar för institutionens medarbetare att utföra sitt uppdrag kring forskning, samverkan och undervisning. I det dagliga arbetet ingår inköp av inredning och utrustning, kontakter med leverantörer och samverkan med lokalvård och vaktmästeri. I uppdraget ingår även att deltaga som sekreterare i till uppgifterna relaterade mötesforum.

Jag arbetar i nära samarbete med institutionens HR-funktion, lokalansvarig samt övrig administrativ personal.


Infrastruktur och lokalfrågor vid IEI

Organisation