Samordning mellan tre lärosäten

Jag leder det administrativa arbetet inom IHV:s kansli och samordnar administrationen med de andra två lärosätena inom IHV (Örebro och Jönköping). I uppdraget ingår också att vara sekreterare i IHV:s styrelse och mottagare av informationsflödet på institutionen samt ansvara för information gentemot doktorander och handledare gällande de olika regelverk som styr arbetet. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvarig för den praktiska administrationen och informationen för anställda från andra länder.
 • Ansvarig för planering, upphandling, bokning, inbjudan och genomförande etc. av konferenser inom Linnecentrum HEAD och IHV samt delansvarig vid konferenser med anknytning till verksamheten. 
 • Representerar IHV och LCH vid olika evenemang med monter/utställning.
 • Ekonomi, kontaktperson gällande ekonomiska frågor, resebokningar, inköp etc.
 • Sammankallande, bokningsansvarig samt protokollförande vid IHVs styrelsemöten, styrgruppsmöten Linnecentrum HEAD, core group möten Linnecentrum HEAD, styrgrupps-möten Linnecentrum HEAD och IHVs handledar- och lärarmöten.
 • Administration kring institutets egna forskarutbildningskurser, bokningar vid disputation, slutseminarium, 60 %-seminarium.
 • Delat sekreteraransvar i Forskarutbildningsnämnden vid IBL (6–8 möten/år).

Uppdrag 

 • Sekreterarsuppleant i Institutionsstyrelsen vid IBL. 
 • Arbetsmiljöombud vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) ca 220 medarbetare.

Externt nätverk 

 • Medlem i "nationellt nätverk för utbildningsadministratörer inom universitet och högskola" (1 konferens/år)

Interna nätverk 

 • Filosofiska fakultetens forskarutbildningsadministratörsmöten (4–6 möten per år). 
 • IBL:s nätverk för administratörer (4-6 möten per år). 
 • LiUs nätverk LIA, administratörer som arbetar med anställning av medarbetare från andra länder (6-8 möten per år).