Fotografi av Martin Kylhammar

Martin Kylhammar

Professor

Min forskning handlar om fem stora frågor: modernitetens dilemman, demokratins grund, humor, faktoiderna och kulturvetenskapens metodfråga samt vitsen med en tvärvetenskaplig humaniora. De frågorna närmar jag mig med hjälp av skönlitteraturen.

Det förgångnas ständiga närvaro

Min egen forskning har rört många olika ämnen, men alltid med ambitionen att visa hur de förflutna fortsatt är närvarande och varför det är nödvändigt att levandehålla samtalet med de döda.


Slagordsmässigt är det fråga om idé- och litteraturhistoriska böcker, där temat omväxlande har varit svensk modernisering, kommunikativ demokrati, kulturvetenskaplig metod och humor. Jag har hela tiden funnit det fruktbart att förstå det förgångna och det samtida genom att analysera det enskilda: Strindberg, Heidenstam, Martinson, von Wright, Platon, Balzac, Nils Hasselskog för att nämna några.

Nya begrepp för klassiska frågor

Skönlitteraturen har jag alltid använt för att belysa samhällets, kulturens och livets slitstarka dilemman. Men för att åstadkomma det har jag försökt utveckla fruktbara begrepp för att göra humaniorastudiet relevantare och metodologiskt skarpare. Mina intellektuella huvudverktyg har blivit begreppen "pastorala ideal" (1985-), "diskursutrymmets skiftande gränser" (2004-), "slitstarka dilemman" (2004-), "faktoider" (2000-), "modernitet" (D), "seminariet" (passim) och "temporal egocentricitet"(2010-). De här begreppsliga redskapen utvecklas bland annat i böckerna Maskin och idyll (1985), Den tidlöse modernisten (2004), Livet -- en stor sak (2007) och Pojken på vinden (2010).

Franskt utbyte för nordiska studier

Jag har sedan många år ett omfattande samarbete med universitetet Sorbonne i Paris och med deras institution för nordiska studier. Där håller jag regelbundet föreläsningar och seminarier och handleder tillsammans med professor Sylvain Briens flera doktorander. Vi arrangerar tillsammans symposier och driver tillsammans en fransk-svensk forskarskola med doktorander och forskare från Frankrike och de nordiska länderna. Sedan några år tillbaka skriver och publicerar jag mig också främst på franska.

NyheterVisa/dölj innehåll

Pågående forskningVisa/dölj innehåll

Människan Verner von Heidenstam.

Ett hemligt liv heter den bok jag just avslutat och som handlar om Heidenstam och hans sista kärlek Kate Bang. Jag har letat på danska vindar, i svenska herrgårdsarkiv, i gömda källarlådor... och hittat dagböcker och brev som inga andra än Kate och Verner tidigare har läst. Så kan jag för första gången skriva historien om Heidenstam bakom scenen, inte som förr, på. Här kommer vi människan Heidenstam närmare än någonsin.

Boken utkom våren 2018.

Mitt författarskapVisa/dölj innehåll

I mitt författarskap arbetar jag inom många olika genrer: avhandlingens, artikelns, essäns och populärvetenskapens och jag har skrivit ett 20-tal böcker.

Cover of PoétocratieTänk om poeterna hade den politiska makten?

Jag har precis avslutat en bok på franska, Poétocratie: Les écrivains suédois à l’avant-garde de la politique (2016) tillsammans med Sylvain Briens. Den handlar om svenska författare som ett politikens avant garde. Bokens utgångspunkt är ett tankeexperiment: hur skulle politiken se ut om poeterna hade makten? Vi studerar de svenska författarnas engagemang i de stora sociala och politiska debatterna sedan slutet av 1800-talet fram till våra dagar. Boken är organiserad kring fem teman:

 • Nationens myter
 • Författarna och teknologin
 • Författarna och naturen
 • Författarna och välfärden
 • Författarna och världskulturen

Med vår bok inbjuder vi till ett förnyat samtal kring litteraturens plats i det politiska tänkandet.

 

Bokomslag Bland resenärerBland resenärer och kosmopoliter

Publicerades på Carlssons förlag i februari år 2017. Den handlar om hur den svenska modellen och svensk kultur uppfattats i utlandet – och omvänt hur svenska författare förstått utlandet. Avsikten är att skriva en litteraturhistoria i ljuset av nationernas sammanblandning.

Boken består av fyra kapitel:

 1. Sverige, en fransk uppfinning: Folkhemmet som dröm och mardröm
 2. Med teknologin som vapen: Strindbergs erövring av Frankrike
 3. Med Orienten som vapen: Livsglädjens politik
 4. Nationellt och kosmopolitiskt: Pendelrörelser i svensk litteratur från Heidenstam till Tranströmer

Mina senaste böckerVisa/dölj innehåll

Mina senaste artiklar och uppsatserVisa/dölj innehåll

2020

2016

2015

2014

2013

Martin Kylhammar (2013) Avant-propos La Nord à la lumière du Sud , s. 1-5

2012

Examina

 • 1976 Fil kand Linköpings universitet (Litteraturhistoria, Historia, Idé– och lärdomshistoria).
 • 1985 Fil dr Linköpings universitet vid tema Teknik och social förändring (tema T).
 • 1989 Docent vid sektionen för temaorienterad forskning, Linköpings universitet. 

Handledning

I forskningsprogrammen handleder och har jag handlett ett tjugotal doktorander.

 

Utmärkelser

 • H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band, med motiveringen "för förtjänstfulla insatser inom litteraturvetenskapen" (2017). 
 • Doblougska priset som Svenska Akademien tilldelade mig för min litteraturhistoriska forskning (2010),
 • John Landquists Pris från Samfundet Det Nio för mitt essayistiska författarskap (2013) 
 • Rolf Wirténs kulturpris för mitt engagemang i folkbildningen (2015).

Förtroendeuppdrag

 • Sedan 1998 ledamot i Stiftelsen Övralid.
 • 2007– Invald ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.
 • 2009– Ordförande i juryn för Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne.
 • 2011– Ledamot i stiftelsen Selma Lagerlöfs prisnämnd.

The Heidenstam chair

Jag är forskningsledare för The Heidenstam chair som är Sveriges enda doktorandstol och den skiftar innehavare var fjärde år. Doktorandstolen finansieras av Linköpings universitet och Stiftelsen Övralid. Tjänsten tillsätts i nationell konkurrens och de sökande prövas av en vetenskaplig referensgrupp, doktoranden skriver en avhandling. Vartannat år hålls ett symposium och vartannat ett nationellt seminarium som samlar forskare från hela landet. 

Nätverk

 • Europeiska institutioner för nordiska studier, främst i Frankrike och Baltikum.
 • Stockholms skandinavistsymposium: Var tredje år arrangerar jag och Jean-François Battail symposiet i riksdagshusets förstakammarsalen där unga och äldre skandinavister från det nya stora Europa lär känna varandra.

ForskningsverksamhetVisa/dölj innehåll

Jag blir själv så lycklig över skicklig kunskapsförmedling och av att försöka ordna program där man växlar mellan det muntliga, musikaliska och visuella. Sedan drivs jag att försöka skapa mötesplatser för människor som liksom jag älskar det här och får träffas och ha goda stunder tillsammans och lära något nytt.
Martin Kylhammar, professor

Mer forskning inom kultur och samhälleVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll