Presentation

Som universitetslektor i kvantitativ logistik och med en forskares syn på världen vill jag sprida kunskap och inspiration till min omgivning.

Efter att ha tagit en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi och en teknologie doktorsexamen i Produktionsekonomi på Linköpings universitet är jag nu universitetslektor i kvantitativ logistik. Mina kurser utgår från operationsanalys och fokuserar på planeringsfrågor, besluts- och finansiell analys, samt hållbar logistik.

Min forskning handlar om logistik inom räddning och respons vid kriser, naturhändelser och större samhällsstörningar. Ett av projekten är EMMUNE med mål att utveckla beslutstödsverktyg för en effektiv resurshantering vid multipla extrema naturhändelser.

Logotyp IVA

Jag använder primärt kvantitativa metoder för att analysera olika typer av planeringsproblem. Exempel inom industriell verksamhetsplanering och styrning kan bland annat handla om prognostisering, flödesanalyser, resursallokering, riskanalys, investeringsbedömning och vinstmaximering. Inom ramen för räddningslogistik kan det därtill handla om riskbedömning och beslutsproblematik för att agera och göra insatser vid akuta hot mot liv och egendom.

Vid sidan av räddningslogistik ägnas min forskning åt planering av försörjningskedjor, bland annat inom den energiintensiva processindustrin. Där utvecklas en kombination av ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar, ett arbete som inte bara är utmanande utan också väldigt roligt. 

Doktorandprojekt – Planering i energiintensiv processindustri

Efter att jag mot slutet av 2008 blev klar med civilingenjörsexamen på LiU/IEI började jag att doktorera där på avdelningen för produktionsekonomi. 2012 tog jag teknologie licentiatexamen och i slutet av 2014 teknologie doktorsexamen på temat ”Energi- och produktionsplanering i processindustri”.

Min forskning under doktorandstudierna handlade således om planeringsfrågor inom processindustri. Eftersom processindustri generellt är väldigt energiintensiv ter det sig ganska naturligt att inkludera energifrågor i dessa sammanhang.

Det visar sig att flertalet intäktsmöjligheter finns genom att nyttja såväl biprodukter som restprodukter och samtidigt uppnå kostnadsbesparingar och ökad hållbarhet. Denna forskning genomfördes inom ramen för Processindustriellt Centrum Linköping med Stiftelsen för Strategisk Forskning som huvudfinansiär. 

Publikationer

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2014

2013

Examina och undervisning

Akademisk examen

 • Teknologie Doktor i Produktionsekonomi, Linköpings universitet, 2014
  Ph.D in Production Economics, Linköping University, 2014
 • Teknologie Licentiat i Produktionsekonomi, Linköpings universitet, 2012
  Degree of Licentiate of Engineering, in Production Economics, Linköping University, 2012
 • Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Linköpings universitet, 2008
  M.Sc. Industrial Engineering and Management, Linköping University, 2008

Undervisning

 • TNK123 Avancerad planering i försörjningskedjor
 • TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem
 • TNSL15 Logistik och hållbar utveckling
 • TNSL18 Beslutsmodeller
 • Examensarbeten i huvudområdena Logistik, Transportsystem och Industriell Ekonomi
  Degree Projects in Logistics, Transport Systems, and Industrial Engineering and Management.
 • Programkoordinator samhällets logistik

Relaterad information