Fotografi av Per Jansson

Per Jansson

Universitetslektor, Docent

Min forskning rör utveckling av internationella normer och institutioner, europeisk utrikes- och säkerhetspolitik samt internationell maktanalys.

Internationell makt, säkerhet och ordning

Jag tror att politik i hög grad är en fråga om mening och meningsskapande, vilket bland annat innebär att institutioner av olika slag bör studeras och förstås just som meningsbärande fenomen. Med denna utgångspunkt har min forskning utvecklats efter tre huvudspår.

  1. Sedan flera år arbetar jag med projektet ”Begrepp om staten och utvecklingen av internationella normer: Skiljedom i det moderna statssystemet”, ursprungligen med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. Den centrala frågan är hur legitima internationella institutioner kan formas. Detta undersöks genom en studie av skiljedomsinstitutets utveckling, med särskilt fokus på 1800-talet fram till Haag-konferenserna 1899 och 1907. 

  2. Inom europeisk utrikes- och säkerhetspolitik har jag studerat frågor om europeisk säkerhet efter Lissabonfördraget och innebörden av den europeiska grannskapspolitiken. 

  3. På senare tid har jag försökt förstå internationella förändringsprocesser och de idéhistoriska rötterna till samtida former för internationell maktutövning, särskilt s.k. ”smart power”.

Jag undervisar och handleder mestadels på avancerad nivå och på engelska. Mina kurser handlar om internationell teori, säkerhetspolitik, diplomati och internationell organisation. Jag har haft uppdrag som huvud- och bihandledare i forskarutbildningen, avdelningschef, studierektor och programansvarig.

Korta fakta

Akademiska meriter

  • FD i statsvetenskap, Lund 1991
 

Publikationer

Internationell makt i förändring

På senare år har betydelsen av så kallad "mjuk" makt inom den internationella politiken diskuterats allt mer. Men hur är det? Är verkligen förutsättningarna för internationell maktutövning radikalt förändrade?

Donald Trump och den internationella ordningen

Per Jansson föreläser om Donald Trump och den internationella ordningen. Inspelat den 19 januari 2019 vid föreläsningsserien Strimman.

Undervisning

Samarbeten

Organisation