Fotografi av Peter Värbrand

Peter Värbrand

Professor emeritus

Under mina år vid Linköpings universitet har jag haft förmånen att växla mellan olika uppdrag och verksamheter. Mixen av perspektiv och erfarenheter är en bra utgångspunkt för att vidareutveckla universitetets samverkan med det omgivande samhället.

Med samverkan i fokus

Linköpings universitet har allt sedan sin tillkomst karakteriserats av en god samverkanskultur. Det finns en likaledes stark tradition av att betrakta samverkan som en integrerad del av vår forskning och utbildning där vetenskaplig excellens och samhällelig relevans går hand i hand.

Samverkan ger vår utbildning en koppling till blivande arbetsmarknad, stärker relevansen i vår forskning och möjliggör ett brett nyttiggörande av kunskap till gagn för utveckling av allas vårt samtida och framtida samhälle.

Som vicerektor för samverkan är mitt uppdrag bland annat att stärka Linköpings universitets strategiska samverkansarbete – inte minst i perspektivet nyttiggörande som är ett av LiU:s prioriterade vägval. Arbetet tar sin utgångspunkt i fakulteternas och institutionernas handlingsplaner och i nära samarbete med verksamhetsstödet både inom universitetsförvaltningen och LiU Holding. LiU deltar också i nationella utvecklingsprojekt tillsammans med andra lärosäten för ett inom området gemensamt lärande. I min roll som vicerektor är jag också styrelseordförande i LiU Holding AB.

CV och uppdrag

CV

 • Sedan 2012 Vicerektor vid Linköpings universitet
 • Professor i Optimeringslära vid ITN/Linköpings universitet
 • PhD (1988); Universitetslektor (1989); Docent (1995); Professor (2001)
 • Handlett 5 doktorander till disputation och 8 till licentiatexamen (huvudhandledare)
 • Som huvudsökande erhållit anslag från VR, Vinnova, EU m fl.
 • 40+ international journal articles; 4 books and 1 book chapter; 10+ peer-reviewed international conference articles

Uppdrag

 • EUA-RIS3 Expert Group
 • ECIU Board and VP Research Group
 • Strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health
 • Swedish Electromobility Centre (SEC)
 • Swedish Aeronautical Research Center (SARC)
 • Almi East Sweden AB
 • Svenska Institutets akademiska nämnd
 • Science Park Mjärdevi (SPM)
 • Linköpings universitet Holding AB
 • Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
 • HELIX, VINN Excellence Centre
 • FunMat, VINN Excellence Centre

Nyheter

Samverkan på Linköpings universitet