Fotografi av Pontus Larsen

Pontus Larsen

Doktorand

Gymnasielärare och forskare. Mitt intresseområde är grundskolans historia, specifikt mellanstadiets
historieundervisning och mötet mellan historievetenskap och skolans värdegrund samt
om praktiknära frågor kring elevers och lärares historiebruk.

Historieämnets meningsskapande dimension

Jag intresserar mig för frågan om varför vi ska lära oss historia.

Min forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet, där jag forskar om människors möten med historia samt hur historia kommuniceras och används i skola och samhälle med speciellt fokus på elevers förståelser av det förflutna.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag historieämnets uttryck i den konkreta historieundervisningen. Här utgör klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och elever huvudmaterialet. Syftet är att undersöka hur skolans kunskaps- och värdeuppdrag integreras i ämnesundervisningen, och vilken funktion det förflutna fyller i skolan under 2020-talet.

Undervisning

Jag undervisar i historia och religion inom lärarprogram och på fristående kurser, samt handleder studenter på grundläggande och avancerad nivå.

Forskning

Organisation