Psykiatrisk omvårdnad

Mitt namn är Rikard Wärdig. Sedan 2007 har jag arbetet vid Linköpings universitet, företrädelsevis inom termin 1, 5 och 6 på sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk omvårdnad.

Jag har undervisningserfarenhet från såväl grund-, som avancerad nivå. Genom åren har jag deltagit i en mängd olika pedagogiska moment. De huvudsakliga arbetsuppgifterna har varit basgruppshandledning, föreläsningar, handledning av självständiga arbeten (examensarbeten) på kandidatnivå, bihandledare av självständiga arbeten (examensarbeten) på avancerad nivå, olika seminarieformer, uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning, bedömning i samband med olika examinationsformer och praktiska moment på Clinicum. Under doktorandtiden 2011-2015 har undervisningen bedrivits parallellt med egen forskning. 

Jag finner stor arbetsglädje i undervisningsmoment där jag kan använda mig av min pedagogiska kompetens och får möta studenter. Studenterna är huvudpersonerna i mitt dagliga arbete. Jag känner ett stort engagemang för att utveckla en så kreativ och utmanande utbildningsmiljö som möjligt. Detta tror jag skapas genom ett förhållningssätt som präglas av att se på studenterna som framtida kollegor och att stödja kulturer i studentgrupper som bygger på framåtanda, tolerans och nytänkande.

Vid de tillfällen jag arbetat med studenter som nyligen påbörjat sin utbildning har jag ofta sagt och försökt att få dem att tänka att ”universitetsstudier handlar om att sätta ned foten och argumentera för sin produkt”. På detta sätt vill jag skapa en känsla att det inte finns en framkomlig väg att klara av eller hantera en viss uppgift. Detta har jag sett skapar en trygghet och främjar att den egna personligheten eller intresset får göra avtryck i relation till den uppgift studenten har framför sig. Ovanstående resonemang anser jag rimma väl med problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod.

Forskning

För närvarande ingår jag i två olika forskningsgrupper och projekt. Det förstnämnda bygger vidare på mitt avhandlingsarbete med det övergripande syftet att beskriva hur personer med psykossjukdom eller andra psykiatriska sjukdomar kan uppnå en varaktig livsstilsförändring och därmed öka möjligheterna för en jämlik hälsa. Samarbete är initierat med professor Katarina Hjelm vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet. Samarbete finns även med Sally Hultsjö, lektor vid hälsohögskolan i Jönköping, Anniqa Foldemo, lektor vid IMH, Linköpings universitet samt docent Margareta Bachrach-Lindström, IMH, Linköpings universitet.

I den andra forskningsgruppen finns undertecknad tillsammans med lektor Patrik Rytterström vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet samt Sally Hultsjö, lektor vid hälsohögskolan i Jönköping. Projektet är relativt nystartat och avser belysa tecken som kan föregå suicid utifrån vårdpersonals perspektiv.

Publikationer

2023

2022

Det gamla uttrycket att kropp och själ hör samman är 2000 år gammalt...
Rikard Wärdig, universitetslektor

Publikationer

Övriga publikationer

CV

2003 Leg sjuksköterska
2006 Magisterutbildning i psykiatrisk omvårdnad
2015 Medicine doktor

Undervisning

Jag arbetar inom sjuksköterskeprogrammet samt är engagerad i utbildningen till distriktssköterska samt specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Jag arbetar även som basgruppshandledare och seminariehandledare i IPL 1, ”Professionalitet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten”, vilket är det första interprofessionella utbildningsmomentet för alla studenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Utmärkelser

Utmärkt Inspiratör 2013

Organisation

Forskningsområde