Fotografi av Rikard Wärdig

Rikard Wärdig

Universitetslektor, Docent

Jag arbetar som forskare och lärare vid Avdelningen för omvårdnad. Jag disputerade 2015 med avhandlingen “Common People”. Mitt forskningsintresse utgår från den omfattande ohälsa som personer med psykossjukdom lever med.

Psykiatrisk omvårdnad

Mitt namn är Rikard Wärdig. Sedan 2007 har jag arbetet vid Linköpings universitet, företrädelsevis inom termin 1, 5 och 6 på sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk omvårdnad.

Jag har undervisningserfarenhet från såväl grund-, som avancerad nivå. Genom åren har jag deltagit i en mängd olika pedagogiska moment. De huvudsakliga arbetsuppgifterna har varit basgruppshandledning, föreläsningar, handledning av självständiga arbeten (examensarbeten) på kandidatnivå, bihandledare av självständiga arbeten (examensarbeten) på avancerad nivå, olika seminarieformer, uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning, bedömning i samband med olika examinationsformer och praktiska moment på Clinicum. Under doktorandtiden 2011-2015 har undervisningen bedrivits parallellt med egen forskning. 

Jag finner stor arbetsglädje i undervisningsmoment där jag kan använda mig av min pedagogiska kompetens och får möta studenter. Studenterna är huvudpersonerna i mitt dagliga arbete. Jag känner ett stort engagemang för att utveckla en så kreativ och utmanande utbildningsmiljö som möjligt. Detta tror jag skapas genom ett förhållningssätt som präglas av att se på studenterna som framtida kollegor och att stödja kulturer i studentgrupper som bygger på framåtanda, tolerans och nytänkande.

Vid de tillfällen jag arbetat med studenter som nyligen påbörjat sin utbildning har jag ofta sagt och försökt att få dem att tänka att ”universitetsstudier handlar om att sätta ned foten och argumentera för sin produkt”. På detta sätt vill jag skapa en känsla att det inte finns en framkomlig väg att klara av eller hantera en viss uppgift. Detta har jag sett skapar en trygghet och främjar att den egna personligheten eller intresset får göra avtryck i relation till den uppgift studenten har framför sig. Ovanstående resonemang anser jag rimma väl med problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod.

Forskning

För närvarande ingår jag i två olika forskningsgrupper och projekt. Det förstnämnda bygger vidare på mitt avhandlingsarbete med det övergripande syftet att beskriva hur personer med psykossjukdom eller andra psykiatriska sjukdomar kan uppnå en varaktig livsstilsförändring och därmed öka möjligheterna för en jämlik hälsa. Samarbete är initierat med professor Katarina Hjelm vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet. Samarbete finns även med Sally Hultsjö, lektor vid hälsohögskolan i Jönköping, Anniqa Foldemo, lektor vid IMH, Linköpings universitet samt docent Margareta Bachrach-Lindström, IMH, Linköpings universitet.

I den andra forskningsgruppen finns undertecknad tillsammans med lektor Patrik Rytterström vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet samt Sally Hultsjö, lektor vid hälsohögskolan i Jönköping. Projektet är relativt nystartat och avser belysa tecken som kan föregå suicid utifrån vårdpersonals perspektiv.

Publikationer

2023

Säidi M. Ovox, Rikard Wärdig, Sally Hultsjö, Patrik Rytterström (2023) Trajectory of suicide as a transformation in obscurity-As told by the deceased's next of kin. International Journal of Mental Health Nursing Vidare till DOI
Sally Hultsjö, Anna Persdotter, Maria Jakobsson, Frida Löfgren, Sofia Annerhult, Rikard Wärdig (2023) Nurses experiences of suicide attempts in palliative care Palliative & Supportive Care, Artikel PII S147895152300024X Vidare till DOI
Sally Hultsjö, Åsa Appelfeldt, Rikard Wärdig, Jessica Cederqvist (2023) Don't set us aside! Experiences of families of people with BPD who have access to Brief admission: a phenomenological perspective International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 18, Artikel 2152943 Vidare till DOI
Sally Hultsjö, Hanna Rosenlund, Lisa Wadsten, Rikard Wärdig (2023) Relatives experiences of brief admission in borderline personality disorder and self-harming behaviour Nursing Open, Vol. 10, s. 2338-2348 Vidare till DOI

2022

Rikard Wärdig, Ann-Sofie Engström, Annelie Carlsson, Frida Wärdig, Sally Hultsjö (2022) Saving lives by asking questions: nurses experiences of suicide risk assessment in telephone counselling in primary health care Primary Health Care Research and Development, Vol. 23, Artikel e65 Vidare till DOI
Det gamla uttrycket att kropp och själ hör samman är 2000 år gammalt...
Rikard Wärdig, universitetslektor

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anniqa Foldemo, Rikard Wärdig, Margareta Bachrach-Lindstrom, Gunnar Edman, Tommy Holmberg, Torbjörn Lindström, Lars Valter, Urban Osby (2014)

Schizophrenia Research , Vol.152 , s.295-299 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Rikard Wärdig, Margareta Bachrach-Lindström, Anniqa Foldemo, Torbjörn Lindström, Sally Hultsjö (2013)

Issues in Mental Health Nursing , Vol.34 , s.602-610 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Rikard Wärdig, Margareta Bachrach-Lindström, Sally Hultsjö, Torbjörn Lindström, Anniqa Foldemo (2015)

Journal of Clinical Nursing , Vol.24 , s.1815-1824 Vidare till DOI

Övriga publikationer

2023

Säidi M. Ovox, Rikard Wärdig, Sally Hultsjö, Patrik Rytterström (2023) Trajectory of suicide as a transformation in obscurity-As told by the deceased's next of kin. International Journal of Mental Health Nursing Vidare till DOI

CV

2003 Leg sjuksköterska
2006 Magisterutbildning i psykiatrisk omvårdnad
2015 Medicine doktor

Undervisning

Jag arbetar inom sjuksköterskeprogrammet samt är engagerad i utbildningen till distriktssköterska samt specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. Jag arbetar även som basgruppshandledare och seminariehandledare i IPL 1, ”Professionalitet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten”, vilket är det första interprofessionella utbildningsmomentet för alla studenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Utmärkelser

Utmärkt Inspiratör 2013

Organisation

Forskningsområde