Holistiskt vårdperspektiv på suicidalitet

Vågor på stranden
Säidi Ovox

Forskningens inriktning är att undersöka suicidala processer för att vidga klinisk tillämpning av prevention i utformning av vård och bedömningssituationer för människor i suicidala tillstånd.

Självmord och holistiskt perspektiv

Självmord är en dödsorsak som har genomgripande individuella och samhälleliga konsekvenser innan och efter varje individuell död. Omfattande beskrivningar av sociodemografiska fördelningar och relation till psykiatrisk diagnostik av självmord har bidragit med tillämpning och upprätthållande av medicinskt perspektiv och statistiska riskfaktorer in i vård och bedömning av suicidalitet. Vi studerar hur flera domäner som är aktiva i ett suicidalt förlopp och avgörande huruvida en människa avlider i självmord kan användas komplementärt in i vård och bedömningssituationer.

Vår holistiska vetenskapliga ansats innebär att vår forskning på suicidala processer utgår från människan som en del av en större helhet och att ny preventiv kunskap kan finnas genom att förstå människan i relation till denna och delarna i den. Vår metodologiska utgångspunkt är att kunskap framträder ur upplevelser och meningsskapande hos människor med levd erfarenhet av suicidala processer.

Forskningsprojekt

”Nya perspektiv på suicidvård”. Vårdpersonal och närstående till personer som avlidit i självmord och egenlevda erfarenheter av suicidförsök undersöks genom livsvärldsforskning för att belysa den suicidala processen innan, under och efter ett genomfört självmord/självmordsförsök. Studierna genomförs i både psykiatrisk och somatisk kontext samt inom närliggande områden.

Forskningen bedrivs i samarbete med Region Östergötland och Region Jönköping via Psykiatriska kliniken Motala, Mjölby samt Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Publikationer

Ovox, S.M., Wärdig, R., Hultsjö, S. & Rytterström, P. (2023) Trajectory of suicide as a transformation in obscurity—As told by the deceased's next of kin. International Journal of Mental Health Nursing Trajectory of suicide as a transformation in obscurity—As told by the deceased's next of kin. International Journal of Mental Health Nursing

Hultsjö, S., Ovox, S. M., Olofsson, C., Bazzi, M., & Wärdig, R. (2022). Forced to move on: An interview study with survivors who have lost a relative to suicide. Perspectives in psychiatric care Forced to move on: An interview study with survivors who have lost a relative to suicide. Perspectives in psychiatric care

Wärdig, R. E., Hultsjö, S., Lind, M., & Klavebäck, I. (2022). Nurses’ Experiences of Suicide Prevention in Primary Health Care (PHC) – A Qualitative Interview Study. Issues in Mental Health Nursing, 43(10), 903–912. Nurses’ Experiences of Suicide Prevention in Primary Health Care (PHC) – A Qualitative Interview Study. Issues in Mental Health Nursing

Wärdig, R., Engström, A. S., Carlsson, A., Wärdig, F., & Hultsjö, S. (2022). Saving lives by asking questions: nurses' experiences of suicide risk assessment in telephone counselling in primary health care. Primary health care research & development, 23, e65. Saving lives by asking questions: nurses' experiences of suicide risk assessment in telephone counselling in primary health care. Primary health care research & development

Rytterström, P., Ovox, S. M., Wärdig, R., & Hultsjö, S. (2020). Impact of suicide on health professionals in psychiatric care mental healthcare professionals' perceptions of suicide during ongoing psychiatric care and its impacts on their continued care work. International journal of mental health nursing, 29(5), 982–991. Impact of suicide on health professionals in psychiatric care mental healthcare professionals' perceptions of suicide during ongoing psychiatric care and its impacts on their continued care work. International journal of mental health nursing

Rytterström, P., Lindeborg, M., Korhonen, S., & Sellin, T. 1966. (2019). Finding the Silent Message: Nurses’ Experiences of Non-Verbal Communication Preceding a Suicide. Psychology, 10(1), 1–18. Finding the Silent Message: Nurses’ Experiences of Non-Verbal Communication Preceding a Suicide. Psychology

Hultsjö, S., Wärdig, R., & Rytterström, P. (2019). The borderline between life and death: Mental healthcare professionals' experience of why patients commit suicide during ongoing care. Journal of clinical nursing, 28(9-10), 1623–1632. The borderline between life and death: Mental healthcare professionals' experience of why patients commit suicide during ongoing care

Pågående

Forskningen innefattar sedan våren 2022 ett doktorandprojekt som berör nya perspektiv på suicidvård. Inom projektet ingår även enskilda studier som studerar suicid utifrån olika kontexter.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av vårt forskningsområde.

Forskargrupp