Filosofiska fakultetens nämnder ligger organisatoriskt direkt under fakultetsstyrelsen. Nämnderna både bereder ärenden till styrelsen och har beslutanderätt i vissa frågor.

Nämnder 

Anställningsnämnd

Filosofiska fakulteten hanterar anställning av följande lärarkategorier: biträdande universitetslektor, junior universitetslektor, universitetslektor, biträdande professor, professor, adjungerade lärare och gästlärare.

Fakulteten hanterar även ärenden som tillhör Området för utbildningsvetenskap. Anställning av doktorander och adjunkter är delegerat till institutionerna. Anställningsprofil för anställningar som universitetsadjunkt fastställs dock i nämnden.

Sekreterare i Anställningsnämnden: Pia BrinkEllinor Sellgren och Anette Ärlebäck Leufvén

Mötesdatum 2024

17 januari
14 februari
13 mars
24 april
15 maj
5 juni
21 augusti
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Kvalitetsnämnd avseende grundutbildning

Kvalitetsnämnden arbetar för att säkerställa att grundutbildningen vid fakulteten håller hög kvalitet och bedrivs i linje med fakultetens strategiska ställningstaganden. Detta arbete innebär bland annat att hantera frågor kring kvalitetssäkring, driva arbetet med den fortsatta utvecklingen av studentaktiva pedagogiska arbetsformer och studentrekrytering.

Det är obligatoriskt att alla kurser, som minimum, ska utvärderas med ett och samma kvalitetsutvärderingssystem. Resultatet från denna utvärdering bereds av nämnden.

Sekreterare i Kvalitetsnämnden: Malin Andersson

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden följer löpande upp fakultetens forskarutbildning, dess handläggning och organisation. Inom nämndens ansvarsområde ligger bland annat att utveckla regelverket kring forskarutbildningarna, att underlätta samarbetet mellan olika forskarutbildningar samt att stödja internationalisering och pedagogisk utveckling. Nämnden beslutar om utseende av fakultetsopponent, ledamöter i betygsnämnd samt ordförande vid doktorsdisputationer.

Sekreterare i Forskarutbildningsnämnden: Charlotta Einarsson

Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Nämnden för kurs- och utbildningsplaner granskar och fastställer fakultetens kursplaner, nya och reviderade, samt reviderade utbildningsplaner. Arbetet bedrivs på uppdrag av fakultetsstyrelsen och i samarbete med de institutioner som är verksamma inom fakulteten, med studentkåren samt övriga berörda enheter inom universitetet.

Sekreterare i Nämnden för kurs- och utbildningsplaner: Kerstin Karlsson

 

 

Relaterat innehåll