Nämnder vid Filosofiska fakulteten

Filosofiska fakultetens nämnder ligger organisatoriskt direkt under fakultetsstyrelsen. Nämnderna både bereder ärenden till styrelsen och har beslutanderätt i vissa frågor.

Nämnder 

Anställningsnämnd

Filosofiska fakulteten hanterar anställning av följande lärarkategorier: biträdande universitetslektor, junior universitetslektor, universitetslektor, biträdande professor, professor, adjungerade lärare och gästlärare.

Fakulteten hanterar även ärenden som tillhör Området för utbildningsvetenskap. Anställning av doktorander och adjunkter är delegerat till institutionerna. Anställningsprofil för anställningar som universitetsadjunkt fastställs dock i nämnden.

Sekreterare i Anställningsnämnden: Anette Ärlebäck och Ellinor Sellgren

Länk till anställningsnämndens hemsida

 

Kvalitetsnämnd avseende grundutbildning

Kvalitetsnämnden arbetar för att säkerställa att grundutbildningen vid fakulteten håller hög kvalitet och bedrivs i linje med fakultetens strategiska ställningstaganden. Detta arbete innebär bland annat att hantera frågor kring kvalitetssäkring, driva arbetet med den fortsatta utvecklingen av studentaktiva pedagogiska arbetsformer och studentrekrytering.

Det är obligatoriskt att alla kurser, som minimum, ska utvärderas med ett och samma kvalitetsutvärderingssystem. Resultatet från denna utvärdering bereds av nämnden.

Sekreterare i Kvalitetsnämnden: Lena Pettersson Ljungdahl

Länk till kvalitetsnämndens hemsida

 

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden följer löpande upp fakultetens forskarutbildning, dess handläggning och organisation. Inom nämndens ansvarsområde ligger bland annat att utveckla regelverket kring forskarutbildningarna, att underlätta samarbetet mellan olika forskarutbildningar samt att stödja internationalisering och pedagogisk utveckling. Nämnden beslutar om utseende av fakultetsopponent, ledamöter i betygsnämnd samt ordförande vid doktorsdisputationer.

Sekreterare i Forskarutbildningsnämnden: Charlotta Einarsson

Länk till forskarutbildningsnämndens hemsida

 

Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Sekreterare i Nämnden för kurs- och utbildningsplaner: Kerstin Karlsson

Länk till kurs- och utbildningsplanenämndens hemsida

 

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll