Filosofiska fakultetens kansli (FFK)

  • stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning
  • utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter 
  • driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär


Kanslichef, bitr. kanslichef och koordinator

Anställningsärenden

Ekonomi

Forskarutbildning

Grundutbildning, grund- och avancerad nivå

HR-support

Internationalisering

Utresande utbytesstudenter

Kommunikation

Studentrekrytering och alumni

Studieadministrativa stödsystem (Bilda, Ladok)

Schemaläggning och lokalbokning

Relaterat innehåll