I en tid där företag måste navigera genom en ökande efterfrågan på privatliv och samtidigt sträva efter att leverera personifierad digital marknadsföring, återstår många frågor. Hur kan detaljhandlare framgångsrikt mildra spänningen i kunddata och samtidigt leva upp till kraven på integritet? Vilka strategier kan implementeras för att skapa personifiering som respekterar och värdesätter kunders privatliv? Denna komplexa balansgång mellan personifiering och integritet kräver noggrann analys och innovativa strategier från företag för att upprätthålla både relevans och respekt för konsumenternas integritet.

En fiktiv bild på en affär med mäniskor som går runt och surfar i telefoner.

På kort tid har flera ramverk och lagar införts med syfte att skydda konsumenters digitala data från exploatering av företag som samlar in information med tekniska verktyg. Samtidigt bygger framgångsrik personifierad digital marknadsföring på insamling av data om kunders beteenden och preferenser. Medan vi vet mycket om konsumenters rättigheter kring deras digitala data, om hur de upplever och beter sig i fråga om privatliv och personlig integritet, samt deras syn på insamling av data, saknas nästan helt kunskap om hur enskilda detaljhandelsföretag eller branschen som helhet formas av denna spänning som är inbyggd i kunddata.

Än mindre vet vi om hur företagen bör agera strategiskt för att leva upp till kraven på privatliv samtidigt som man åstadkommer relevant och värdeskapande personifierad digital marknadsföring: Vilka strategier kan detaljhandlare använda sig av för att mildra spänningen i kunddata? På vilka sätt kan man jobba med personifiering som också respekterar kunders privatliv?

Genomförande av projektet

Projektet kombinerar workshops och fallstudier.

I ett första steg samlas detaljhandlare och experter inom juridik, personifiering och digital marknadsföring i en workshop för att tillsammans utforska praktiska, kunskapsmässiga och strategiska utmaningar. Workshopen är en möjlighet för alla deltagare i projektet att tillsammans utforska strategiska behov och relevanta frågeställningar som informerar och specificerar fokus i fallstudien.

I steg två genomförs en multipel fallstudie i form av intervjuer med svenska detaljhandlare med syfte att kartlägga en bredd av erfarenheter, synsätt och praktiska svar för att bättre förstå på vilket sätt företag enskilt formas, men också på vilket sätt marknaden påverkas och svarar med nya lösningar. Fallstudierna utforskar en bredd av erfarenheter, kompetenser och system som fall företagen ägnar sig åt som respons på en marknad där regleringar och intressekonflikter uppstår ur insamling och användandet av kunddata. Genom fallstudierna uppnår vi en djupare och bredare förståelse för hur detaljhandelsmarknaden och enskilda företag svarar strategiskt och operativt och kan därigenom generera rekommendationer anpassade till den verklighet som detaljhandlare verkar inom.

I ett tredje steg anordnas en workshop som återigen samlar detaljhandlare och experter som tillsammans med forskarna använder resultaten av fallstudien och en kartläggning av lösningar på marknaden för att iterera strategiska möjligheter och praktiska rekommendationer till enskilda detaljhandlare, stora som små. I denna sista workshop appliceras marknadsformande strategi teori för att iterera ett strategiskt program vilket kommer att hjälpa detaljhandlare att bättre leva upp till lagarna som skyddar konsumenters privatliv, samtidigt som de också kan fortsätta med personifierad digital marknadsföring och bättre förstå hur marknaden fortsätter formas av lagkrav och tekniska möjligheter för datainsamling.

Projektet är designat för att säkerställa maximal nivå av relevanta resultat och vägledning för enskilda detaljhandlare som kämpar för att hitta en balanserad väg mellan lagstadgade krav på privatliv och förväntningarna på värdeskapande digital marknadsföring. Genom två workshops och en multipel fallstudie kommer projektet att generera flera leverabler i form av kommunikation i industripress, informationsbroschyr, gratis och enkel strategiworkshop som kan genomföras internt av en detaljhandlare samt en serie informations- och undervisningsfilmer med både yrkesverksamma och detaljhandelselever och studenter som målgrupper. Projektet kommer också kommuniceras till olika instanser inom politik och intresseorganisationer som kan använda resultaten för att bättre förstå på vilket sätt detaljhandels marknaden formas av nuvarande och kommande lagar inom området kunders privatliv.

Fakta om projektet

  • Projektets storlek: 1 999 310
  • Projekttid: 2024 - 2026
  • Projekt finansiär: Handelsrådet

Projektdeltagare

Projektledare

Johan Hagberg
Göteborgs universitet

Övriga projektdeltagare

Christian Fuentes
Lunds universitet

Kristina Bäckström
Lunds universitet

Alexander Flaig
Linköpings universitet

Patrik Stoopendahl
Högskolan i Borås

Organisation