Institutionsstyrelsen vid Institutionen för systemteknik (ISY)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid ISY. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

ISY:s styrelse 2018-2020

Dnr: LiU-2017-00834

Lärare:
TA:
Studerande:
Doktorander:
Sekr:
Ledamot
Jan-Åke Larsson (ordförande)
Erik Frisk
Martin Enqvist
Erik G. Larsson
Atila Alvandpour
Kristina Arkad
Linda Bröms
Martin Nielsen Lönn
Carina Lindström
Ersättare
Michael Felsberg
Per-Erik Forssén
Svante Gunnarsson
Håkan Johansson
Oscar Gustafsson
Vera Pichler

Mikael Persson

Uppdrag

Utdrag från Dnr LiU-2011-01659, bilaga 1:
Instruktion för institutionerna vid Linköpings universitet fr.o.m. 2012

1§ För ledningen av en institution finns en av rektor utsedd särskild styrelse, jämte en prefekt och en eller flera proprefekter. Styrelsen för en institution ska utifrån ett helhetsperspektiv ha tillsyn över institutionens alla angelägenheter och ansvarar inför rektor för att dess uppgifter fullgörs i enlighet med denna instruktion. En institution är organiserad i avdelningar för utbildning och forskning respektive administration och, i förekommande fall, teknisk service, vilka leds av särskilt utsedda chefer underställda prefekten (avdelningschefer). För planering, genomförande, uppföljning och utveckling av utbildningsverksamheten vid en institution kan prefekten utse särskilda studierektorer.

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll