Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Tekniska fakulteten har i uppdrag att följa upp och utvärdera forskarutbildningen samt verka för ständig kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde.

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid Tekniska fakulteten består av en ordförande, normalt prodekan vid fakulteten, samt sex övriga ledamöter som tillhör fakulteten. Dessa ska ha avlagt doktorsexamen. Därutöver finns ersättare som kallas in vid behov. Två företrädare för de forskarstuderande samt personliga ersättare har rätt att ingå i nämnden.

Uppgifter

Nämndens uppdrag är att följa upp och utvärdera forskarutbildningen samt verka för ständig kvalitetsförbättring inom sitt ansvarsområde. FUN:s arbetsuppgifter är att

  • föreslå till fakultetsstyrelsen ämnen samt allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom fakultetens ansvarsområde.
  • beakta närmare föreskrifter för tillträde till forskarutbildning.
  • besluta om närmare föreskrifter för utbildningens genomförande samt rutiner för examination, tillgodoräknande, upprättande och uppföljning av individuell studieplan.
  • besluta om föreskrifter i fakultetens studiehandbok för forskarutbildning.
  • beslutar om tidpunkt för disputation samt utser ordförande, fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd.

Mötestider 2024

16 januari, 13-15
27 februari, 13-15
9 april, 10-12
28 maj, 13-15
10 september, 13-15
8 oktober, 13-15
19 november, 13-15

Ledamöter

Ordinarie

Magnus Borga, IMT, ordförande
Anna Fredriksson, ITN
Magnus Herberthson, MAI
Stefan Holmlid, IDA
Erik G. Larsson, ISY
Iryna Yakymenko, IFM
Anna Yström, IEI

Ersättare

Peter Jonsson, IDA
Lars-Göran Mårtensson, IFM
Niklas Rönnberg, ITN
Patrik Thollander, IEI

Företrädare för forskarstuderande

Personliga ersättare

Klervie Toczé, IDA
Johan Vogt Duberg, IEI

vakant
vakant


Övriga

Margareta Johansson, samordnare/mötessekreterare
Maria Mitradjieva, utbildningsledare och handläggare

Forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Tekniska fakulteten